Månadsutfall för statens budget augusti 2014
Publicerad 30 September 2014
Specifikation av utgifter på statens budget år 2014, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall aug 2014 Utfall aug 2013 Förändring aug Utfall jan-aug 2014 Utfall jan-aug 2013 Förändring jan-aug Prognos 2014 SB 2014 ÄB 2014
01 Rikets styrelse 867 772 95 8 608 7 898 710 13 014 12 896
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 1 315 1 260 54 9 318 11 504 -2 186 14 131 14 121
03 Skatt, tull och exekution 755 750 5 6 965 6 992 -28 10 442 10 516
04 Rättsväsendet 2 394 2 655 -261 26 131 25 649 482 40 526 40 292
05 Internationell samverkan 90 280 -190 972 1 282 -310 1 871 2 018
06 Försvar och samhällets krisberedskap 2 375 2 045 330 25 845 23 603 2 242 46 203 47 196 0
07 Internationellt bistånd 2 410 2 155 255 15 923 17 673 -1 750 30 502 31 831 -962
08 Migration 729 562 168 7 584 6 302 1 282 13 192 9 919 2 693
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 212 4 153 59 39 668 38 094 1 574 61 659 62 161
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 7 805 7 480 325 65 819 64 332 1 487 98 412 96 520
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 250 3 303 -53 26 235 26 764 -529 39 239 39 013
12 Ekonomisk trygghet för familjer 7 533 7 263 270 54 262 52 877 1 385 80 835 81 610
13 Integration och jämställdhet 864 491 374 7 758 5 530 2 228 12 850 12 432 30
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 324 5 492 -167 44 677 46 149 -1 472 67 906 70 375
15 Studiestöd 860 760 100 12 188 12 629 -441 19 975 21 005
16 Utbildning o universitetsforskning 4 289 4 029 260 37 807 36 038 1 769 59 132 60 110 6
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 357 342 14 9 397 9 270 128 12 834 12 880
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 78 71 7 670 615 55 1 066 1 230
19 Regional tillväxt 104 139 -35 1 724 1 921 -198 2 997 2 973
20 Allmän miljö- och naturvård 414 390 24 3 274 3 257 17 5 065 5 156
21 Energi 158 151 7 1 566 1 387 179 2 801 2 830
22 Kommunikationer 3 250 3 203 47 25 325 24 812 514 46 209 45 428
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 517 521 -4 4 403 4 391 12 15 666 15 278 403
24 Näringsliv 252 231 21 3 384 3 079 305 5 512 5 588 -3
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 799 7 409 390 62 401 59 278 3 123 93 599 93 596
26 Statsskuldsräntor m.m. 3 955 5 311 -1 356 3 434 10 529 -7 094 6 902 22 084
27 Avgiften till EU 2 150 2 628 -478 29 955 26 158 3 797 38 763 37 700
90 Förändring av anslagsbehållningar -1 660
Summa utgiftsområden 64 106 63 844 261 535 292 528 012 7 280 841 304 855 098 2 167
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 60 150 58 533 1 617 531 858 517 483 14 375 834 402 833 005 2 167
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -7 286 4 046 -11 332 -5 373 99 690 -105 064 13 186 10 580
  Kassamässig korrigering 668 -362 1 030 6 803 4 839 1 964 0 0
Totala utgifter 57 488 67 528 -10 040 536 722 632 542 -95 820 854 490 865 678 2 167
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026