Månadsutfall för statens budget augusti 2014
Publicerad 30 September 2014
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2014, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall aug 2014 Utfall aug 2013 Förändring aug Utfall jan-aug 2014 Utfall jan-aug 2013 Förändring jan-aug Prognos 2014 SB 2014
1000 Statens skatteinkomster 788 772 811 812
2000 Inkomster av statens verksamhet 882 1 729 -847 37 107 41 081 -3 974 41 649 45 319
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 28 10 320 -10 292 178 15 000
4000 Återbetalning av lån 110 135 -25 679 801 -122 958 1 053
5000 Kalkylmässiga inkomster 772 764 7 6 801 6 821 -20 9 990 10 254
6000 Bidrag m.m. från EU 561 266 295 11 378 9 352 2 026 12 755 12 406
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet -75 492 -75 419
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto 0
9000 Löpande redovisade skatter 66 834 63 980 2 855 512 568 495 266 17 302    
Totala inkomster 69 159 66 874 2 286 568 562 563 642 4 919 778 811 820 424
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026