Månadsutfall för statens budget juli 2014
Publicerad 28 Augusti 2014

Saldot i statens budget för juli blev ett underskott på 3,8 miljarder kronor. Det är en förbättring med 5,2 miljarder kronor jämfört med samma månad föregående år. Skillnaden mellan månaderna för Riksgäldskontorets nettoutlåning, som redovisas på utgiftssidan, uppgår till 4,4 miljarder kronor och beror främst på att Island i juli i år återbetalade sitt lån.

 

Saldot för perioden januari-juli är ett överskott på 20,2 miljarder kronor. För motsvarande period föregående år blev det ett underskott på 68,2 miljarder kronor. Saldot är därmed 88,4 miljarder kronor bättre än 2013. Skillnaden mellan åren beror främst på att Riksgäldskontoret under 2013 lånade ut cirka 100 miljarder kronor till Riksbanken för att förstärka valutareserven. Utlåningen redovisades som en utgift på statens budget under rubriken Riksgäldskontorets nettoutlåning.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall jul 2014 Utfall jul 2013 Förändring jul Utfall jan-jul 2014 Utfall jan-jul 2013 Förändring jan-jul Prognos 2014 SB 2014 ÄB 2014
Totala inkomster 59,0 58,6 0,4 499,4 496,8 2,6 778,2 820,4  
Totala utgifter 62,8 67,6 -4,8 479,2 565,0 -85,8 857,6 865,7 2,2
Budgetsaldo -3,8 -8,9 5,2 20,2 -68,2 88,4 -79,5 -45,3
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Utgiftstaket för 2014 är fastställt till 1 107 miljarder kronor. Det är 12 miljarder kronor (1,1 procent) högre än utgiftstaket 2013. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

De takbegränsade utgifterna uppgår för perioden januari-juli till 620,2 miljarder kronor, vilket är 13,5 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det är främst avgiften till Europeiska unionen och de allmänna bidragen till kommunerna som har ökat.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall jul 2014 Utfall jul 2013 Förändring jul Utfall jan-jul 2014 Utfall jan-jul 2013 Förändring jan-jul Prognos 2014 SB 2014 ÄB 2014
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 62,0 62,9 -0,9 471,7 459,0 12,8 834,6 833,0 2,2
Ålderspensionssystemet 21,4 21,3 0,1 148,5 147,7 0,7 257,9 257,7
Takbegränsade utgifter 83,4 84,2 -0,8 620,2 606,7 13,5 1 092,5 1 090,7 2,2
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2013 och 2014
LänkTotala inkomster per månad utfall 2013 och 2014


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026