Månadsutfall för statens budget juli 2014
Publicerad 28 Augusti 2014
Specifikation av utgifter på statens budget år 2014, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall jul 2014 Utfall jul 2013 Förändring jul Utfall jan-jul 2014 Utfall jan-jul 2013 Förändring jan-jul Prognos 2014 SB 2014 ÄB 2014
01 Rikets styrelse 1 038 1 007 31 7 741 7 126 615 13 122 12 896
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 966 941 26 8 004 10 244 -2 240 14 132 14 121
03 Skatt, tull och exekution 795 805 -10 6 209 6 242 -33 10 474 10 516
04 Rättsväsendet 3 061 2 983 78 23 737 22 994 743 40 410 40 292
05 Internationell samverkan 77 42 35 882 1 002 -120 1 893 2 018
06 Försvar och samhällets krisberedskap 1 843 1 956 -113 23 470 21 559 1 911 46 243 47 196 0
07 Internationellt bistånd 3 228 5 063 -1 835 13 513 15 518 -2 005 31 002 31 831 -962
08 Migration 1 037 880 157 6 854 5 740 1 114 12 189 9 919 2 693
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 640 4 551 89 35 456 33 942 1 515 61 544 62 161
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 7 995 7 740 254 58 015 56 853 1 162 97 722 96 520
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 251 3 315 -64 22 985 23 461 -475 39 158 39 013
12 Ekonomisk trygghet för familjer 6 970 6 635 335 46 729 45 614 1 115 81 119 81 610
13 Integration och jämställdhet 1 338 898 441 6 894 5 040 1 854 12 336 12 432 30
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 4 941 5 156 -215 39 352 40 657 -1 305 69 309 70 375
15 Studiestöd 653 1 191 -538 11 328 11 868 -541 19 819 21 005
16 Utbildning o universitetsforskning 4 183 4 221 -38 33 517 32 009 1 508 59 516 60 110 6
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 1 666 1 751 -85 9 041 8 927 114 12 840 12 880
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 62 56 6 592 544 48 1 056 1 230
19 Regional tillväxt 197 190 7 1 620 1 782 -162 2 971 2 973
20 Allmän miljö- och naturvård 227 223 4 2 860 2 868 -8 5 079 5 156
21 Energi 91 103 -12 1 408 1 236 172 2 786 2 830
22 Kommunikationer 2 809 2 659 150 22 075 21 608 467 47 124 45 428
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 348 296 52 3 886 3 870 16 15 513 15 278 403
24 Näringsliv 423 287 137 3 132 2 848 284 5 503 5 588 -3
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 799 7 409 390 54 602 51 869 2 733 93 599 93 596
26 Statsskuldsräntor m.m. 2 272 1 031 1 241 -521 5 218 -5 739 7 893 22 084
27 Avgiften till EU 2 368 2 562 -194 27 804 23 530 4 274 38 173 37 700
90 Förändring av anslagsbehållningar -1 660
Summa utgiftsområden 64 280 63 950 329 471 187 464 168 7 019 842 524 855 098 2 167
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 62 007 62 919 -912 471 708 458 950 12 757 834 632 833 005 2 167
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -3 928 491 -4 419 1 912 95 645 -93 732 15 119 10 580
  Kassamässig korrigering 2 442 3 115 -673 6 135 5 201 934 0 0
Totala utgifter 62 793 67 556 -4 763 479 234 565 014 -85 780 857 643 865 678 2 167
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026