Månadsutfall för statens budget juni 2014
Publicerad 31 Juli 2014

 

Utfallet under juni

Saldot i statens budget för juni blev ett underskott på 29,1 miljarder kronor, vilket är 22,8 miljarder kronor sämre än motsvarande månad föregående år. Skillnaden mellan åren beror främst på att staten under juni 2013 sålde aktier i Nordea till ett värde av 19,4 miljarder kronor.

 

Utfallet under första halvåret

Saldot i statens budget för perioden januari-juni 2014 är ett överskott på 24,0 miljarder kronor, vilket är 83,3 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år.

 

Skillnaden mellan åren beror främst på att Riksgäldskontoret under 2013 lånade ut cirka 100 miljarder kronor till Riksbanken för att förstärka valutareserven. Utlåningen redovisades som en utgift på statens budget under rubriken Riksgäldskontorets nettoutlåning. Skillnaden beror även på förra årets försäljning av Nordeaaktier i juni.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall juni 2014 Utfall juni 2013 Förändring juni Utfall jan-juni 2014 Utfall jan-juni 2013 Förändring jan-juni Prognos 2014 SB 2014 ÄB 2014
Totala inkomster 37,3 43,2 -5,9 440,3 438,2 2,2 778,2 820,4  
Totala utgifter 66,4 49,6 16,9 416,4 497,5 -81,1 857,6 865,7 2,2
Budgetsaldo -29,1 -6,3 -22,8 24,0 -59,3 83,3 -79,5 -45,3
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Utgiftstaket för 2014 är fastställt till 1 107 miljarder kronor. Det är 12 miljarder kronor (1,1 procent) högre än utgiftstaket 2013. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

De takbegränsade utgifterna uppgår för första halvåret till 536,9 miljarder kronor, vilket är 14,4 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det är främst avgiften till Europeiska unionen, bidragen till kommunerna samt utgifterna för försvaret som har ökat.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall juni 2014 Utfall juni 2013 Förändring juni Utfall jan-juni 2014 Utfall jan-juni 2013 Förändring jan-juni Prognos 2014 SB 2014 ÄB 2014
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 69,9 68,0 1,8 409,8 396,0 13,8 834,6 833,0 2,2
Ålderspensionssystemet 21,3 21,2 0,1 127,1 126,4 0,6 257,9 257,7
Takbegränsade utgifter 91,2 89,2 1,9 536,9 522,5 14,4 1 092,5 1 090,7 2,2
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2013 och 2014
LänkTotala inkomster per månad utfall 2013 och 2014


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026