Månadsutfall för statens budget juni 2014
Publicerad 31 Juli 2014
Specifikation av utgifter på statens budget år 2014, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall juni 2014 Utfall juni 2013 Förändring juni Utfall jan-juni 2014 Utfall jan-juni 2013 Förändring jan-juni Prognos 2014 SB 2014 ÄB 2014
01 Rikets styrelse 1 142 1 021 121 6 707 6 119 589 13 122 12 896
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 1 329 1 308 21 7 027 9 303 -2 277 14 132 14 121
03 Skatt, tull och exekution 1 205 1 192 13 5 385 5 437 -53 10 474 10 516
04 Rättsväsendet 3 989 4 038 -49 20 781 20 011 770 40 410 40 292
05 Internationell samverkan 37 87 -50 805 960 -155 1 893 2 018
06 Försvar och samhällets krisberedskap 5 374 5 046 328 21 617 19 603 2 014 46 243 47 196 0
07 Internationellt bistånd 1 699 2 297 -597 10 284 10 455 -170 31 002 31 831 -962
08 Migration 1 121 995 127 5 799 4 860 939 12 189 9 919 2 693
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 960 4 688 272 30 882 29 391 1 491 61 544 62 161
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 8 308 8 004 304 50 020 49 113 907 97 722 96 520
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 281 3 348 -67 19 733 20 146 -412 39 158 39 013
12 Ekonomisk trygghet för familjer 6 621 6 347 274 39 759 38 979 781 81 119 81 610
13 Integration och jämställdhet 735 407 328 5 556 4 142 1 413 12 336 12 432 30
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 586 6 171 -585 34 411 35 501 -1 090 69 309 70 375
15 Studiestöd 755 741 15 10 675 10 677 -2 19 819 21 005
16 Utbildning o universitetsforskning 4 986 4 550 436 29 336 27 788 1 548 59 516 60 110 6
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 914 827 87 7 376 7 176 200 12 840 12 880
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 85 110 -25 502 489 13 1 056 1 230
19 Regional tillväxt 294 318 -24 1 423 1 592 -169 2 971 2 973
20 Allmän miljö- och naturvård 521 505 16 2 633 2 645 -12 5 079 5 156
21 Energi 368 298 70 1 316 1 133 184 2 786 2 830
22 Kommunikationer 4 521 4 574 -53 19 266 18 950 316 47 124 45 428
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 587 587 -1 3 541 3 574 -33 15 513 15 278 403
24 Näringsliv 668 628 40 2 709 2 561 148 5 503 5 588 -3
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 799 7 409 390 46 802 44 460 2 342 93 599 93 596
26 Statsskuldsräntor m.m. -2 366 1 174 -3 540 -2 797 4 187 -6 983 7 893 22 084
27 Avgiften till EU 2 987 2 534 453 25 436 20 967 4 469 38 173 37 700
90 Förändring av anslagsbehållningar -1 660
Summa utgiftsområden 67 507 69 203 -1 696 406 985 400 218 6 767 842 524 855 098 2 167
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 69 872 68 029 1 844 409 781 396 031 13 750 834 632 833 005 2 167
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -4 293 -16 173 11 880 5 841 95 154 -89 313 15 119 10 580
  Kassamässig korrigering 3 223 -3 455 6 678 3 564 2 086 1 478 0 0
Totala utgifter 66 437 49 575 16 862 416 390 497 458 -81 068 857 643 865 678 2 167
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026