Månadsutfall för statens budget juni 2014
Publicerad 31 Juli 2014

Utgifterna uppgick under juni till 66,4 miljarder kronor, vilket är 16,9 miljarder kronor högre än motsvarande månad föregående år. Utgifterna för första halvåret uppgår till 416,4 miljarder kronor, vilket är 81,1 miljarder kronor lägre än första halvåret föregående år.

 

Förra årets försäljning av Nordeaaktier minskade utgifterna i juni

Staten sålde i juni förra året aktier i Nordea. Inkomsterna från försäljningen uppgick till 19,4 miljarder kronor. 10,1 miljarder kronor av det sålda aktieinnehavet ingick i stabilitetsfonden. Inkomsterna från försäljningen placerade stabilitetsfonden i Riksgäldskontoret. Placeringen minskade Riksgäldskontorets nettoutlåning som redovisas på budgetens utgiftssida. Det innebär att stabilitetsfondens inkomster från aktieförsäljningen minskade utgifterna under juni förra året med 10,1 miljarder kronor.

 

Skillnaden mellan utgifterna under juni i år och motsvarande månad föregående år beror även på den kassamässiga korrigeringen. Skillnaden för denna korrigeringspost är 6,7 miljarder kronor. Kassamässiga korringar uppstår bland annat till följd av periodiseringsskillnader.

 

Förra årets utlåning till Riksbanken ökade utgifterna

Riksgäldskontoret lånade under första halvåret 2013 ut cirka 100 miljarder kronor till Riksbanken, vilket ökade utgifterna på statens budget. Syftet med utlåningen var att förstärka Riksbankens valutareserv.

 

Årets nya kreditmodell för studielån ökar utgifterna – men saldot påverkas inte

En ny kreditmodell för studielån har införts i år. Modellen innebär bland annat att Centrala studiestödsnämnden ska ta upp lån i Riksgäldskontoret för kapitaliserade räntor. En engångseffekt blir att Riksgäldskontorets nettoutlåning, och därmed även de totala utgifterna på statens budget, ökar med 11,7 miljarder kronor.

 

Ökningen av nettoutlåningen balanseras av en engångseffekt på budgetens inkomstsida. Övergången till den nya modellen påverkar därför inte budgetsaldot.

 

Lägre utgifter för statsskuldräntor i år

Vid sidan av engångseffekterna i form av utlåning till Riksbanken förra året, försäljning av Nordeaaktier förra året och införande av ny kreditmodell för studielån i år är utgifterna under första halvåret 1,3 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år.

 

Utfallet för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m. är -2,8 miljarder kronor, det vill säga en negativ utgift. Utfallet resulterar i negativa utgifter om inkomster från valutakursvinster och överkurser vid emissioner överstiger ränteutgifterna.

 

För motsvarande period föregående år var utfallet 4,2 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är således 7,0 miljarder kronor.

 

Högre utgifter för EU-avgiften, kommunbidragen och försvaret i år

Avgiften till EU är 4,5 miljarder kronor högre första halvåret i år jämfört med motsvarande period föregående år. Den högre avgiften beror till del på ett tillfälligt högre avgiftsuttag i avvaktan på realisering av Sveriges rabatt för perioden 2014-2020. Den rabatt som Sverige erhåller kommer troligen att realiseras från och med 2016. Då återbetalas även det högre uttaget för 2014 och 2015.

 

Bidragen till kommunerna är 2,3 miljarder kronor högre första halvåret i år. Helårsbudgeten för utgiftsområdet är 4,7 miljarder kronor högre 2014 jämfört med föregående år.

 

Utgifterna för försvaret är 2,0 miljarder kronor högre i år jämfört med motsvarande period föregående år. Skillnaden beror på att utgifterna för anskaffning av materiel är högre i år.

 

Sammanställning över de största skillnaderna i utgifter mellan första halvåret i år och motsvarande period föregående år

 

 

Skillnad (mdkr)

Försäljning av Nordeaaktier i juni 2013

10,1

Utlåning till Riksbanken 2013

-104,2

Ny kreditmodell för studielån 2014

11,7

Lägre utgifter för statsskuldräntor 2014

-7,0

Högre EU-avgift 2014

4,5

Högre kommunbidrag 2014

2,3

Högre försvarsutgifter 2014

2,0

Övriga skillnader

-0,5

Totala utgifter

-81,1

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026