Månadsutfall för statens budget maj 2014
Publicerad 19 Juni 2014

Saldot i statens budget för perioden januari-maj 2014 är ett överskott på 53,1 miljarder kronor, vilket är 106,0 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år.

 

De totala inkomsterna för de fem första månaderna uppgår till 403,0 miljarder kronor, vilket är 8,1 miljarder kronor högre än 2013. Det beror främst på ett högre utfall på Skatt på varor och tjänster och på Socialavgifter och löneskatter.

 

De totala utgifterna uppgår till 350,0 miljarder kronor för perioden januari-maj. Det är 97,9 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. Skillnaden mellan åren beror främst på att Riksgäldskontoret under januari-maj 2013 lånade ut 109,9 miljarder kronor till Riksbanken.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall maj 2014 Utfall maj 2013 Förändring maj Utfall jan-maj 2014 Utfall jan-maj 2013 Förändring jan-maj Prognos 2014 SB 2014 ÄB 2014
Totala inkomster 91,6 90,9 0,7 403,0 394,9 8,1 778,2 820,4  
Totala utgifter 62,6 68,2 -5,6 350,0 447,9 -97,9 857,6 865,7 2,2
Budgetsaldo 29,0 22,7 6,3 53,1 -52,9 106,0 -79,5 -45,3
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Utgiftstaket för 2014 är fastställt till 1 107 miljarder kronor. Det är 12 miljarder kronor (1,1 procent) högre än utgiftstaket 2013. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

De takbegränsade utgifterna uppgår för perioden januari-maj till 445,7 miljarder kronor, vilket är 12,5 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det är främst avgiften till Europeiska unionen, utgifter på utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner samt utgifter på utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap som har ökat.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall maj 2014 Utfall maj 2013 Förändring maj Utfall jan-maj 2014 Utfall jan-maj 2013 Förändring jan-maj Prognos 2014 SB 2014 ÄB 2014
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 65,7 64,8 0,9 339,9 328,0 11,9 834,6 833,0 2,2
Ålderspensionssystemet 21,3 21,1 0,1 105,8 105,2 0,5 257,9 257,7
Takbegränsade utgifter 87,0 85,9 1,0 445,7 433,2 12,5 1 092,5 1 090,7 2,2
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2013 och 2014
LänkTotala inkomster per månad utfall 2013 och 2014


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026