Månadsutfall för statens budget april 2014
Publicerad 27 Maj 2014

Saldot i statens budget är ett överskott på 24,1 miljarder kronor efter fyra månader. Det är 99,8 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. De totala inkomsterna för perioden januari–april är 311,4 miljarder kronor, vilket är 7,4 miljarder kronor högre än motsvarande period 2013. De totala utgifterna uppgår till 287,3 miljarder kronor, vilket är 92,4 miljarder kronor lägre än de fyra första månaderna 2013.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall apr 2014 Utfall apr 2013 Förändring apr Utfall jan-apr 2014 Utfall jan-apr 2013 Förändring jan-apr Prognos 2014 SB 2014 ÄB 2014
Totala inkomster 67,4 75,2 -7,8 311,4 304,0 7,4 780,9 820,4  
Totala utgifter 56,3 75,9 -19,7 287,3 379,7 -92,4 864,7 865,7 2,2
Budgetsaldo 11,1 -0,8 11,9 24,1 -75,7 99,8 -83,8 -45,3
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Utgiftstaket för 2014 är fastställt till 1 107 miljarder kronor. Det är 12 miljarder kronor (1,1 procent) högre än utgiftstaket 2013. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområdet 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget. De takbegränsade utgifterna uppgår efter fyra månader till 358,7 miljarder kronor, vilket är 11,4 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det är utgifterna som redovisas under utgiftsområdena som ökat, bland annat Avgiften till Europeiska unionen, utgifter för Försvar och samhällets krisberedskap samt utgifter för Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall apr 2014 Utfall apr 2013 Förändring apr Utfall jan-apr 2014 Utfall jan-apr 2013 Förändring jan-apr Prognos 2014 SB 2014 ÄB 2014
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 69,3 65,3 3,9 274,2 263,2 11,0 836,2 833,0 2,2
Ålderspensionssystemet 21,2 21,1 0,1 84,5 84,1 0,4 257,8 257,7
Takbegränsade utgifter 90,5 86,4 4,1 358,7 347,3 11,4 1 094,0 1 090,7 2,2
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2013 och 2014
LänkTotala inkomster per månad utfall 2013 och 2014


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026