Månadsutfall för statens budget april 2014
Publicerad 27 Maj 2014
Specifikation av utgifter på statens budget år 2014, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall apr 2014 Utfall apr 2013 Förändring apr Utfall jan-apr 2014 Utfall jan-apr 2013 Förändring jan-apr Prognos 2014 SB 2014 ÄB 2014
01 Rikets styrelse 1 190 907 282 4 580 4 076 503 13 129 12 896
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 1 438 1 284 154 4 734 7 028 -2 295 14 104 14 121
03 Skatt, tull och exekution 879 882 -3 3 338 3 371 -33 10 514 10 516
04 Rättsväsendet 3 673 3 362 311 13 209 12 584 625 40 396 40 292
05 Internationell samverkan 97 57 40 595 720 -124 1 876 2 018
06 Försvar och samhällets krisberedskap 3 127 2 778 349 12 175 10 442 1 733 46 360 47 196 0
07 Internationellt bistånd 2 179 1 853 326 6 178 5 965 213 31 602 31 831 -962
08 Migration 1 237 979 258 3 842 3 160 682 12 217 9 919 2 693
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 934 4 966 -32 21 241 19 627 1 614 61 338 62 161
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 8 576 8 149 427 33 442 32 949 492 96 892 96 520
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 285 3 349 -64 13 178 13 462 -285 39 224 39 013
12 Ekonomisk trygghet för familjer 6 563 6 524 39 26 488 26 134 354 81 609 81 610
13 Integration och jämställdhet 1 263 1 045 217 3 957 3 181 775 12 384 12 432 30
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 827 5 848 -20 23 150 23 200 -50 69 911 70 375
15 Studiestöd 2 003 2 448 -444 8 504 8 635 -131 19 703 21 005
16 Utbildning o universitetsforskning 4 559 4 082 477 20 016 18 676 1 340 59 539 60 110 6
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 2 147 2 040 107 6 119 5 963 156 12 844 12 880
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 93 75 18 333 298 35 1 042 1 230
19 Regional tillväxt 278 158 120 941 955 -13 2 953 2 973
20 Allmän miljö- och naturvård 388 454 -66 1 737 1 719 18 5 089 5 156
21 Energi 203 214 -12 678 567 111 2 786 2 830
22 Kommunikationer 3 229 2 944 284 11 491 11 029 463 46 092 45 428
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 511 601 -89 2 298 2 437 -139 15 871 15 278 403
24 Näringsliv 481 321 160 1 706 1 616 90 5 510 5 588 -3
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 799 7 409 391 31 203 29 640 1 563 93 605 93 596
26 Statsskuldsräntor m.m. 3 366 -637 4 004 4 731 -385 5 116 13 793 22 084
27 Avgiften till EU 3 305 2 589 717 19 069 15 788 3 281 39 608 37 700
90 Förändring av anslagsbehållningar -1 660
Summa utgiftsområden 72 633 64 679 7 953 278 932 262 837 16 096 849 994 855 098 2 167
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 69 266 65 317 3 950 274 202 263 222 10 980 836 200 833 005 2 167
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -9 422 11 805 -21 227 9 651 110 595 -100 944 14 716 10 580
  Kassamässig korrigering -6 923 -537 -6 385 -1 262 6 263 -7 525 0 0
Totala utgifter 56 288 75 946 -19 659 287 321 379 695 -92 374 864 710 865 678 2 167
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026