Månadsutfall för statens budget april 2014
Publicerad 27 Maj 2014
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2014, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall apr 2014 Utfall apr 2013 Förändring apr Utfall jan-apr 2014 Utfall jan-apr 2013 Förändring jan-apr Prognos 2014 SB 2014
1000 Statens skatteinkomster 791 207 811 812
2000 Inkomster av statens verksamhet 9 746 13 680 -3 934 25 446 19 860 5 586 41 246 45 319
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 28 71 -43 28 15 000
4000 Återbetalning av lån 58 70 -12 290 359 -69 989 1 053
5000 Kalkylmässiga inkomster 740 808 -68 3 684 3 666 17 10 399 10 254
6000 Bidrag m.m. från EU 91 631 -540 7 557 7 704 -147 12 129 12 406
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet -75 080 -75 419
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto 0
9000 Löpande redovisade skatter 56 772 59 984 -3 213 274 421 272 367 2 055    
Totala inkomster 67 407 75 173 -7 766 311 426 304 027 7 399 780 918 820 424
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026