Månadsutfall för statens budget april 2014
Publicerad 27 Maj 2014

Inkomsterna på statens budget för de första fyra månaderna uppgår till 311,4 miljarder kronor, vilket är 7,4 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år.

 

Skatteinkomsterna uppgår till 274,4 miljarder kronor, vilket är 2,1 miljarder kronor högre än för de fyra första månaderna 2013. Det är framför allt Skatt på varor och tjänster samt Socialavgifter och löneskatter som har ökat. Samtidigt har Juridiska personers inkomstskatt minskat.

 

Övriga inkomster uppgår till 37,0 miljarder kronor, vilket är 5,3 miljarder kronor högre än för motsvarande period föregående år. Ökningen beror på att en ny kreditmodell för studielån införts (11,7 miljarder kronor). Denna ökning motsvaras av en ökad inlåning i Riksgäldskontoret som redovisas på budgetens utgiftssida. Det betyder att budgetsaldot inte påverkas av denna transaktion. Riksbanken har samtidigt levererat in ett överskott på 3,3 miljarder kronor i april. Överskottet är 3,5 miljarder kronor lägre än överskottet som levererades in i april 2013.

 

Skatter

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Inkomstskatten för fysiska personer, netto, för det fyra första månaderna 2014 uppgår till -60,4 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att skatt för fysiska personer till största delen betalas ut till kommuner och landsting dvs. andra sektorer än den statliga. För samma period 2013 uppgick inkomstskatten för fysiska personer, netto till -61,1 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 0,7 miljarder kronor.

 

Förskottsutbetalningarna till kommuner och landsting har ökat med 5,5 miljarder kronor och beror främst på att lönesumman beräknas bli högre 2014 jämfört med 2013. Utbetalningar innebär en negativ effekt för nettoutfallet från fysiska personers inkomstskatt.

 

I januari slutreglerades förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2012. Den slutliga skatten blev 7,2 miljarder kronor högre, vilket betalades ut i januari 2014. Jämfört med 2013 minskade dock utbetalningarna avseende slutregleringar med 3,7 miljarder kronor, vilket ger en positiv effekt för nettoutfallet från fysiska personers inkomstskatt.

 

Den debiterade källskatten, att betala in, uppgår hittills i år till 191,1 miljarder kronor, vilket är 2,4 miljarder kronor högre än ifjol. Högre debiterade skatter innebär en positiv effekt.

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Inkomstskatten för juridiska personer för de fyra första månaderna 2014 uppgår till 51,9 miljarder kronor, vilket är 2,6 miljarder kronor lägre än 2013. Orsaken är främst att debiterade preliminära skatter avseende 2014 har minskat med 3,4 miljarder kronor. Under 2014 har dock anstånd som upphör ökat med 2,8 miljarder kronor, vilket ger en positiv effekt på nettoutfallet för juridiska personers inkomstskatt.

 

Socialavgifter och löneskatter

Nettoutfallet för Socialavgifter och löneskatter för de fyra månaderna uppgår till 108,3 miljarder kronor. Jämfört med samma period 2013 är det en ökning med 1,8 miljarder kronor (1,7 procent). Orsaken är främst den positiva utvecklingen av lönesumman.

 

Skatt på varor och tjänster

Utfallet för Skatt på varor och tjänster uppgår till 136,9 miljarder kronor för de första fyra månaderna. Det är 2,6 miljarder kronor mer än för motsvarande period föregående år.

 

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto uppgår till 97,3 miljarder kronor, vilket är 4,5 miljarder kronor (4,9 procent) högre än föregående år.

 

Energiskatten uppgår totalt för de fyra första månaderna till 21,3 miljarder kronor, vilket är 1,9 miljarder kronor lägre än för motsvarande period 2013. Det är framför allt Koldioxidskatt på oljeprodukter och energiskatt på elektrisk kraft som blev lägre. Dessa skatter blev 0,5 miljarder kronor respektive 0,8 miljarder kronor lägre än för motsvarande period 2013.

 

Övriga inkomster

 

Inkomster av statens verksamhet

Inkomster av statens verksamhet för de fyra första månaderna uppgår till 25,4 miljarder kronor, vilket är 5,6 miljarder kronor högre än för motsvarande period föregående år.

 

Rörelseöverskott

Det inlevererade rörelseöverskottet uppgår till 3,3 miljarder kronor, vilket är 3,5 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år. Fram till och med april avser utfallet i princip endast Riksbankens inlevererade överskott som utgör 80 procent av Riksbankens genomsnittliga resultat under den senaste femårsperioden, före

bokslutsdispositioner m.m.  

 

Riksbanken redovisade ett negativt reslutat om 2,0 miljarder kronor 2013.

 

Ränteinkomster

Ränteinkomsterna uppgår till 1,4 miljarder kronor. Det är 0,8 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år.

 

Skillnaden beror på att en kreditmodell har införts för studielån 2014, i enlighet med budgetlagens bestämmelser. Kreditmodellen innebär bland annat att ränteinkomster inte längre redovisas mot inkomsttitel utan används istället för att finansiera räntekostnader och amorteringar av CSN:s lån i Riksgäldskontoret.

 

Inkomster av statens aktier

Inkomster av statens aktier uppgår till 5,5 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor lägre än efter fyra månader föregående år.

 

Utdelningarna hittills i år framgår av nedanstående tabell. Tabellen innehåller de bolag som redovisat utdelningar hittills i år samt en jämförelse med de utdelningar som dessa bolag gjorde under 2013, oavsett vid vilken period dessa redovisades mot inkomsttitel.

 

Hittills erhållna aktieutdelningar 2014 redovisade mot inkomsttitel 2411

Miljarder kronor

 

 

 

 

2014

2013

Förändring

Teliasonera AB

4,8

4,6

0,2

Ersättningsmark i Sverige AB

0,1

-

0,1

Apoteket AB

0,2

0,0

0,2

PostNord AB

0,1

0,0

0,1

Svensk exportkredit

0,3

0,2

0,1

Totalt

5,5

4,8

0,7

 

 

Offentligrättsliga avgifter

De offentligrättsliga avgifterna uppgår till 2,7 miljarder kronor. Det är 1,0 miljard kronor lägre än motsvarande period föregående år.

 

Det lägre utfallet är hänförligt till inkomsttiteln Finansieringsavgift från arbetslöshetskassorna. Finansieringsavgifterna uppgår till 0,7 miljarder kronor vilket är 0,8 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. Skillnaden beror på att arbetslöshetsavgiften avskaffades den 1 januari 2014.

 

Övriga inkomster av statens verksamhet

De övriga inkomsterna uppgår till 12,0 miljarder kronor.

 

Inkomsterna utgörs främst av en engångsinbetalning från Centrala studiestödsnämnden (CSN) i januari (11,7 miljarder kronor) med anledning av att en kreditmodell för studielån har införts 2014, i enlighet med budgetlagens bestämmelser. Kreditmodellen innebär bland annat att kapitaliserad ränta från och med 2014 ska lånefinansieras. En engångseffekt uppstår när CSN levererar in medel på inkomsttitel för ackumulerad kapitaliserad ränta. Inleveransen på inkomsttitel motsvaras av ökad upplåning i Riksgäldskontoret, vilket innebär att budgetsaldot inte påverkas.

 

Bidrag m.m. från EU

Utfallet för Bidrag m.m. från EU uppgår för perioden januari-april till 7,6 miljarder kronor. Det är 0,1 miljard kronor lägre än samma period föregående år.

 

Inkomsterna av bidrag från EU:s jordbruksfonder uppgår hittills i år till 6,8 miljarder kronor. Det är 0,4 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Av bidragen från EU:s jordbruksfonder uppgår inkomsterna för gårdsstödet till 5,8 miljarder kronor för perioden, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Bidragen från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling uppgår hittills i år till 0,8 miljarder kronor.

 

Bidragen från Europeiska socialfonden uppgår hittills i år till 0,5 miljarder kronor. Det är 0,3 miljarder kronor lägre än samma period föregående år.

 

Bidragen från Europeiska regionala utvecklingsfonden uppgår hittills i år till 0,2 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljard kronor lägre än samma period föregående år.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026