Månadsutfall för statens budget februari 2014
Publicerad 31 Mars 2014

Saldot i statens budget är 15,9 miljarder kronor för perioden januari-februari, vilket är 96,6 miljarder kronor bättre än motsvarande period föregående år. De totala inkomsterna för perioden januari-februari är 165,7 miljarder kronor, vilket är 10,8 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det högre utfallet beror främst på att Centrala studiestödsnämnden (CSN) har gjort en engångsinbetalning med anledning av att en ny kreditmodell införts 2014. Inbetalningen motsvaras av upplåning hos Riksgäldskontoret, vilket innebär att transaktionerna inte påverkar statens budget. De totala utgifterna för perioden januari-februari är 149,8 miljarder kronor, vilket är 85,8 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. De lägre utgifterna beror i huvudsak på ett lägre utfall för Riksgäldskontorets nettoutlåning.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall feb 2014 Utfall feb 2013 Förändring feb Utfall jan-feb 2014 Utfall jan-feb 2013 Förändring jan-feb Prognos 2014 SB 2014 ÄB 2014
Totala inkomster 100,8 103,5 -2,8 165,7 154,9 10,8 771,0 824,2  
Totala utgifter 58,5 87,9 -29,4 149,8 235,6 -85,8 866,1 868,9
Budgetsaldo 42,2 15,6 26,6 15,9 -80,7 96,6 -95,2 -44,7
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Utgiftstaket för 2014 är fastställt till 1 107 miljarder kronor. Det är 12 miljarder kronor (1,1 procent) högre än utgiftstaket 2013. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområdet 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

De takbegränsade utgifterna blev i februari 94,0 miljarder kronor, vilket är 5,0 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det är främst avgiften till Europeiska unionen som blev högre.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall feb 2014 Utfall feb 2013 Förändring feb Utfall jan-feb 2014 Utfall jan-feb 2013 Förändring jan-feb Prognos 2014 SB 2014 ÄB 2014
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 73,0 68,1 4,9 139,0 134,4 4,6 834,3 833,0
Ålderspensionssystemet 21,1 20,9 0,1 42,2 41,9 0,2 257,8 257,7
Takbegränsade utgifter 94,0 89,0 5,0 181,2 176,4 4,8 1 092,1 1 090,7
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2013 och 2014
LänkTotala inkomster per månad utfall 2013 och 2014


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026