Månadsutfall för statens budget november 2014
Publicerad 18 December 2014

Saldot i statens budget för november blev ett överskott på 11,0 miljarder kronor. Det var en försämring med 2,5 miljarder kronor jämfört med samma månad föregående år.


Budgetsaldot för perioden januari-november är ett överskott på 28,5 miljarder kronor. För motsvarande period föregående år blev saldot ett underskott på 34,5 miljarder kronor. Saldot är därmed 63,0 miljarder kronor bättre än 2013. Skillnaden mellan åren beror främst på att Riksgäldskontoret under 2013 lånade ut cirka 100 miljarder kronor till Riksbanken för att förstärka valutareserven. Under 2013 sålde staten även av sitt aktieinnehav i Nordea till ett sammanlagt värde av 41,1 miljarder kronor. Detta får motsatt verkan relativt lånet till Riksbanken.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall nov 2014 Utfall nov 2013 Förändring nov Utfall jan-nov 2014 Utfall jan-nov 2013 Förändring jan-nov Prognos 2014 SB 2014 ÄB 2014
Totala inkomster 73,9 71,5 2,4 760,1 763,2 -3,1 778,8 820,4  
Totala utgifter 62,9 58,0 4,9 731,5 797,7 -66,1 854,5 865,7 10,5
Budgetsaldo 11,0 13,5 -2,5 28,5 -34,5 63,0 -75,7 -45,3
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Utgiftstaket för 2014 är fastställt till 1 107 miljarder kronor. Det är 12 miljarder kronor (1,1 procent) högre än utgiftstaket 2013. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

De takbegränsade utgifterna uppgår för perioden januari-november till 976,0 miljarder kronor, vilket är 24,7 miljarder kronor (2,6 procent) högre än samma period föregående år. Det är främst utgifterna för anslagen Allmänna bidrag till kommunerna (+4,3 miljarder kronor), Avgiften till EU (+4,3 miljarder kronor) och utgifterna för Integration och jämställdhet (+3,2 miljarder kronor) som har ökat.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall nov 2014 Utfall nov 2013 Förändring nov Utfall jan-nov 2014 Utfall jan-nov 2013 Förändring jan-nov Prognos 2014 SB 2014 ÄB 2014
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 69,8 67,3 2,4 741,6 718,0 23,6 834,4 833,0 10,5
Ålderspensionssystemet 21,5 21,5 0,1 234,4 233,3 1,1 258,1 257,7
Takbegränsade utgifter 91,3 88,8 2,5 976,0 951,3 24,7 1 092,5 1 090,7 10,5
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2013 och 2014
LänkTotala inkomster per månad utfall 2013 och 2014


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026