Månadsutfall för statens budget november 2014
Publicerad 18 December 2014
Specifikation av utgifter på statens budget år 2014, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall nov 2014 Utfall nov 2013 Förändring nov Utfall jan-nov 2014 Utfall jan-nov 2013 Förändring jan-nov Prognos 2014 SB 2014 ÄB 2014
01 Rikets styrelse 989 1 031 -41 11 727 10 834 893 13 014 12 896
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 1 026 952 74 12 681 14 708 -2 028 14 131 14 121
03 Skatt, tull och exekution 897 893 4 9 586 9 588 -2 10 442 10 516 75
04 Rättsväsendet 3 484 3 385 100 36 341 35 444 898 40 526 40 292 200
05 Internationell samverkan 82 162 -79 1 451 1 697 -246 1 871 2 018
06 Försvar och samhällets krisberedskap 5 716 7 063 -1 346 37 475 36 911 564 46 203 47 196 1 960
07 Internationellt bistånd 2 314 2 689 -375 24 995 24 275 720 30 502 31 831 -962
08 Migration 977 757 220 10 949 8 663 2 285 13 192 9 919 3 847
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 924 4 609 315 54 229 51 885 2 344 61 659 62 161
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 8 243 8 032 212 90 223 87 993 2 231 98 412 96 520 4 131
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 259 3 293 -35 36 040 36 683 -643 39 239 39 013 83
12 Ekonomisk trygghet för familjer 6 691 6 403 288 74 314 72 213 2 100 80 835 81 610 70
13 Integration och jämställdhet 1 042 775 267 11 298 8 107 3 191 12 850 12 432 550
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 610 5 943 -333 61 237 63 751 -2 514 67 906 70 375
15 Studiestöd 1 769 1 647 122 18 481 19 054 -572 19 975 21 005
16 Utbildning o universitetsforskning 4 808 4 291 516 53 343 50 748 2 595 59 132 60 110 6
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 435 436 -1 12 279 12 195 84 12 834 12 880
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 89 84 5 938 865 73 1 066 1 230
19 Regional tillväxt 233 284 -51 2 408 2 752 -344 2 997 2 973 -33
20 Allmän miljö- och naturvård 444 357 87 4 478 4 184 295 5 065 5 156
21 Energi 221 260 -39 2 299 2 147 152 2 801 2 830
22 Kommunikationer 4 485 3 865 620 39 415 36 860 2 555 46 209 45 428
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 691 580 111 8 530 8 508 22 15 666 15 278 515
24 Näringsliv 480 517 -37 4 683 4 323 360 5 512 5 588 33
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 799 7 409 390 85 800 81 506 4 294 93 599 93 596 3
26 Statsskuldsräntor m.m. 7 844 6 889 955 4 620 14 156 -9 535 6 902 22 084
27 Avgiften till EU 3 061 1 618 1 443 36 432 32 111 4 321 38 763 37 700
90 Förändring av anslagsbehållningar -1 660
Summa utgiftsområden 77 614 74 224 3 391 746 253 732 160 14 092 841 304 855 098 10 480
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 69 770 67 335 2 435 741 632 718 004 23 628 834 402 833 005 10 480
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -3 834 -10 783 6 949 -11 501 65 438 -76 939 13 186 10 580
  Kassamässig korrigering -10 896 -5 437 -5 459 -3 205 94 -3 299 0 0
Totala utgifter 62 885 58 003 4 881 731 547 797 692 -66 145 854 490 865 678 10 480
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026