Månadsutfall för statens budget november 2014
Publicerad 18 December 2014

Inkomsterna för november uppgår till 73,9 miljarder kronor, vilket är 2,4 miljarder kronor högre än samma månad förra året. Inkomsterna uppgår hittills i år till 760,1 miljarder kronor, vilket är 3,1 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år.

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Inkomstskatten för fysiska personer, netto, för det elva första månaderna 2014 uppgår till -117,4 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att skatt för fysiska personer till största delen betalas ut till kommuner och landsting dvs. andra sektorer än den statliga. För samma period 2013 uppgick inkomstskatten för fysiska personer, netto till -118,6 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 1,2 miljarder kronor.

 

Förskottsutbetalningarna till kommuner och landsting har ökat med 15,1 miljarder kronor och beror på att lönesumman beräknas bli högre 2014 jämfört med 2013. Utbetalningar innebär en negativ effekt för nettoutfallet från fysiska personers inkomstskatt.

 

I januari slutreglerades förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2012. Den slutliga skatten blev 7,2 miljarder högre, vilket betalades ut i  januari 2014. Jämfört med 2013 minskade dock utbetalningarna avseende slutregleringar med 3,7 miljarder kronor, vilket ger en positiv effekt för nettoutfallet från fysiska personers inkomstskatt.

 

Den debiterade källskatten, att betala in, uppgår hittills i år till 536,4 miljarder kronor, vilket är 10,8 miljarder kronor högre än ifjol. Högre debiterade skatter innebär en positiv effekt.

 

Nettot för slutligt debiterad skatt avseende 2013, grundbeslut, att betala eller att återfå är 18,0  miljarder kronor, dvs skatteåterbäringen är lägre än restskatten. Förra året var nettot 11,9 miljarder kronor. Det positiva nettot har alltså ökat med 6,1 miljarder kronor mellan åren, vilket ger en positiv effekt för inkomsterna från fysiska personers inkomstskatt.  

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Inkomstskatten för juridiska personer i november uppgick till 5,4 miljarder kronor, vilket är 12,4 miljarder kronor lägre än föregående år. Nettot för slutligt debiterad skatt avseende 2013, grundbeslut, att betala eller att återfå är -5,9  miljarder kronor, det vill säga företagen får tillbaka mer i skatteåterbäring är vad de betalar in som restskatt. Förra året var nettot positivt (för staten) det vill säga företagen fick tillbaka 4,4 miljarder kronor mindre än vad de betalade in i restskatt. Skillnaden mellan åren är -10,4 miljarder kronor, vilket ger en negativ effekt för inkomsterna från fysiska personers inkomstskatt.

 

Inkomstskatten för juridiska personer för de elva första månaderna 2014 uppgår till 135,9 miljarder kronor, vilket är 11,6 miljard kronor lägre än 2013. Orsaken är främst skillnaden mellan nettot av debiterad skatt, grundbeslut, att återfå och betala. I år får företagen tillbaka mer i skatteåterbäring är vad de betalar in som restskatt. Förra året var det tvärtom, skillnaden är -10,3 miljarder kronor.

 

Debiterade preliminära skatter avseende 2014 är fortsatt lägre än samma period 2013 (-1,3 miljarder kronor).

 

Debiterad preliminärskatt, att återfå, äldre år har minskat med 5,0 miljarder kronor jämfört med ifjol, vilket innebär en positiv effekt för juridiska personers inkomstskatt. Å andra sidan har medgivna anstånd med inbetalning av skatt ökat med 3,8 miljarder kronor, vilket ger en negativ effekt. Anstånd som upphör har minskat med 1,4 miljarder kronor, även det ger en negativ effekt för staten.

 

Socialavgifter och löneskatter

Nettoutfallet för Socialavgifter och löneskatter fram till och med november uppgår till 294,4 miljarder kronor. Jämfört med samma period 2013 är det en ökning med 8,3 miljarder kronor (2,9 procent). Orsaken är främst den positiva utvecklingen av lönesumman.

 

Skatt på varor och tjänster

Utfallet för Skatt på varor och tjänster uppgår till 407,6 miljarder kronor efter elva månader. Det är 14,2 miljarder kronor (3,6 procent) mer än för motsvarande period föregående år.

 

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto uppgår till 297,7 miljarder kronor, vilket är 15,9 miljarder kronor (5,6 procent) högre än föregående år. Ungefär 6 miljarder kronor av ökningen beror på ändrade redovisningsprinciper för företag med ett beskattningsunderlag som understiger 1 miljon kronor. Dessa företag får redovisa moms per beskattningsår och från och med den 1 januari 2014  ska detta ske i en momsdeklaration. Tidigare kunde momsen redovisas i inkomstdeklarationen. Sista möjligheten att redovisa moms i inkomstdeklarationen var den 2 maj 2013. Det innebär att tidpunkterna för att redovisa moms ändrades. Moms för 2012 redovisades i månadsutfallet i december 2013. Moms för 2013 redovisas i maj eller juni 2014.

 

Energiskatten uppgår totalt för de elva första månaderna till 57,1 miljarder kronor, vilket är 3,1 miljarder kronor (5,2 procent) lägre än för motsvarande period 2013. Energiskatter redovisas med en månads förskjutning, vilket betyder att det som redovisas i januari 2014 avser december 2013. Inkomsterna för perioden januari - november 2014 avser därför försäljningen under perioden december 2013 - september 2014.

 

Under november har AB Svenska Spel inlevererat överskott på 0,9 miljarder kronor. För perioden januari - november uppgår AB Svenska Spels inlevererade överskott till totalt 5,2 miljarder kronor.

 

Rörelseöverskott

Det inlevererade rörelseöverskottet uppgår hittills till 4,1 miljarder kronor, vilket är 3,5 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år.

 

3,3 miljarder kronor av utfallet avser Riksbankens inlevererade överskott. Årets inlevererade överskott från Riksbanken är 3,5 miljarder kronor lägre än 2013. Överskottet utgör 80 procent av Riksbankens genomsnittliga resultat under den senaste femårsperioden, före bokslutsdispositioner m.m. Riksbanken redovisade ett negativt resultat på 2,0 miljarder kronor 2013. Det var 3,9 miljarder kronor lägre än resultatet 2012. Detta bidrar till den lägre utdelningen. Bortser man från 2014 års resultat, vilket ännu inte är känt, och räknar med åren 2010-2013 kommer nästa års inlevererade överskott att vara på samma nivå som i år.

 

Ränteinkomster

Ränteinkomsterna uppgår hittills i år till 1,9 miljarder kronor. Det är 3,7 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år.

 

Skillnaden beror delvis på att en kreditmodell har införts för studielån 2014, i enlighet med budgetlagens bestämmelser. Kreditmodellen innebär bland annat att ränteinkomster inte längre redovisas mot inkomsttitel utan används istället för att finansiera räntekostnader och amorteringar av CSN:s lån i Riksgäldskontoret.

 

Inkomster av statens aktier

Inkomster av statens aktier uppgår till och med november till 12,4 miljarder kronor, vilket är 8,2 miljarder kronor lägre än föregående år. Skillnaden beror främst på att det inte utgår någon utdelning från Vattenfall för räkenskapsåret 2013.

 

Utdelningarna hittills i år framgår av nedanstående tabell. Tabellen innehåller de bolag som redovisat utdelningar hittills i år samt en jämförelse med de utdelningar som dessa bolag gjorde under 2013, oavsett vid vilken månad dessa redovisades mot inkomsttitel.

 

Hittills erhållna aktieutdelningar 2014 redovisade mot inkomsttitel 2411

Miljarder kronor

 

 

 

 

2014

2013

Förändring

Teliasonera

4,8

4,6

0,2

Ersättningsmark i Sverige

0,1

-

0,1

Apoteket

0,2

0,0

0,2

PostNord

0,1

0,0

0,1

Svensk exportkredit

0,3

0,2

0,1

Sveaskog

0,5

0,4

0,1

SJ

0,1

0,2

-0,1

Teracom Boxer Group

0,3

0,1

0,2

Jernhusen

0,1

0,1

0,0

Specialfastigheter

0,5

0,3

0,2

Akademiska hus

1,4

1,4

0,0

Vasallen

0,1

0,0

0,1

Svenska Rymdaktiebolaget

0,0

-

0,0

Lernia

0,1

-

0,1

LKAB

3,5

5,5

-2,0

Apoteksgruppen i Sverige

0,0

0,0

0,0

Svensk bilprovning

0,3

0,1

0,2

Vattenfall

-

6,8

-6,8

Bostadsgaranti

0,0

0,0

0,0

Apoteket Produktion & Laboratie

0,0

-

0,0

Nordiska investeringsbanken

0,2

0,2

0,0

Nordea

-

0,7

-0,7

Totalt

12,6

20,6

-8,0

Avvikelsen mellan summorna i tabellen och det totala utfallet på titeln beror på att beloppen i tabellen avrundats till miljarder kronor med en decimal.

 

Övriga inkomster av statens verksamhet

De övriga inkomsterna av statens verksamhet uppgår till 12,3 miljarder kronor. Det är 11,4 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år.

 

Inkomsterna utgörs främst av en engångsinbetalning på 11,7 miljarder kronor från CSN i januari med anledning av att en kreditmodell har införts för studielån 2014, i enlighet med budgetlagens bestämmelser. Kreditmodellen innebär bland annat att kapitaliserad ränta från och med 2014 ska lånefinansieras. En engångseffekt uppstår eftersom CSN ska ta upp lån i Riksgäldskontoret för ackumulerad kapitaliserad ränta. Den ökade upplåningen motsvaras av en engångsinbetalning på inkomsttitel, vilket innebär att budgetsaldot inte påverkas.

 

Inkomster av försåld egendom

Inkomster av försåld egendom uppgår endast till marginella belopp hittills i år. Under 2013 uppgick inkomsterna för motsvarande period till 20,6 miljarder kronor.

 

Utfallet under 2013 bestod av försäljning av aktier i Nordea (19,7 miljarder kronor) och Vectura Consulting AB (0,9 miljarder kronor).

 

 

 

 

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026