Månadsutfall för statens budget oktober 2014
Publicerad 27 November 2014

Saldot i statens budget för oktober blev ett underskott på 6,3 miljarder kronor. Det var en förbättring med 1,1 miljarder kronor jämfört med samma månad föregående år. Skillnaden beror främst på att utfallet för skatterna ökade i oktober. Störst ökning stod Socialavgifter och löneskatter för med 0,9 miljarder kronor. Utfallet för fysiska personers inkomstskatt minskade med 0,9 miljarder kronor, samtidigt som utfallet för juridiska personers inkomstskatt ökade med 0,5 miljarder kronor. På utgiftssidan ökade utfallen för utgiftsområdena Migration (+0,5 miljarder kronor) och Allmänna bidrag till kommunerna (+0,4 miljarder kronor) jämfört med föregående år. Det utgiftsområde som hade den största förändringen i oktober var Statskuldsräntorna m.m. som minskade med 1,6 miljarder kronor i förhållande till utfallet i oktober 2013.


Budgetsaldot för perioden januari-oktober är ett överskott på 17,5 miljarder kronor. För motsvarande period föregående år blev saldot ett underskott på 48,0 miljarder kronor. Saldot är därmed 65,5 miljarder kronor bättre än 2013. Skillnaden mellan åren beror främst på att Riksgäldskontoret under 2013 lånade ut cirka 100 miljarder kronor till Riksbanken för att förstärka valutareserven. Under 2013 sålde staten även av sitt aktieinnehav i Nordea till ett sammanlagt värde av 41,1 miljarder kronor. Detta får motsatt verkan relativt lånet till Riksbanken.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall okt 2014 Utfall okt 2013 Förändring okt Utfall jan-okt 2014 Utfall jan-okt 2013 Förändring jan-okt Prognos 2014 SB 2014 ÄB 2014
Totala inkomster 56,6 55,1 1,6 686,2 691,7 -5,5 778,8 820,4  
Totala utgifter 62,9 62,4 0,5 668,7 739,7 -71,0 854,5 865,7 2,2
Budgetsaldo -6,3 -7,4 1,1 17,5 -48,0 65,5 -75,7 -45,3
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget (endast vårändringsbudget, då höständringsbudgeten inte är beslutad), Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Utgiftstaket för 2014 är fastställt till 1 107 miljarder kronor. Det är 12 miljarder kronor (1,1 procent) högre än utgiftstaket 2013. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

De takbegränsade utgifterna uppgår för perioden januari-oktober till 884,7 miljarder kronor, vilket är 22,2 miljarder kronor (2,6 procent) högre än samma period föregående år. Det är främst utgifterna för anslagen Allmänna bidrag till kommunerna (+3,9 miljarder kronor), Avgiften till EU (+2,9 miljarder kronor) och utgifterna för Integration och jämställdhet (+2,9 miljarder kronor) som har ökat. De högre utfallet för bidrag till kommunerna beror delvis på att under 2014 har ekonomisk kompensation betalats till kommunerna med anledning av sänkt skatt för pensionärerna. Ökningen av avgiften till EU beror delvis på att Sveriges rabatt för perioden 2014-2020 ännu inte realiserats. Utgiftsökningen inom utgiftsområdet Integration och jämställdhet beror främst på att kommunerna tar emot fler nyanlända med skyddsbehov.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall okt 2014 Utfall okt 2013 Förändring okt Utfall jan-okt 2014 Utfall jan-okt 2013 Förändring jan-okt Prognos 2014 SB 2014 ÄB 2014
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 71,9 70,5 1,4 671,9 650,7 21,2 834,4 833,0 2,2
Ålderspensionssystemet 21,5 21,4 0,1 212,9 211,9 1,0 258,1 257,7
Takbegränsade utgifter 93,4 92,0 1,5 884,7 862,5 22,2 1 092,5 1 090,7 2,2
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget (endast vårändringsbudget, då höständringsbudgeten inte är beslutad)

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2013 och 2014
LänkTotala inkomster per månad utfall 2013 och 2014


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026