Månadsutfall för statens budget januari 2014
Publicerad 27 Februari 2014

Saldot i statens budget för januari 2014 blev ett underskott på 26,3 miljarder kronor. I januari 2013 var underskottet 96,3 miljarder kronor, en skillnad på 70,0 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren beror främst på att Riksgäldskontoret i januari förra året lånade ut cirka 73 miljarder kronor till Riksbanken.

 

De totala inkomsterna i januari blev 64,9 miljarder kronor, vilket är 13,6 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Orsaken är främst att Centrala studiestödsnämnden (CSN) gjort en engångsinbetalning med anledning av att en ny kreditmodell införts 2014. Inbetalningen motsvaras av upplåning hos Riksgäldskontoret, vilket innebär att månadens budgetsaldo inte påverkats. Ytterligare förklaringar finns under analys inkomster (Inkomster av statens verksamhet) samt under analys utgifter (Riksgäldskontorets nettoutlåning och utgiftsområde 15 Studiestöd).

 

De totala utgifterna på statens budget uppgick till 91,3 miljarder kronor och blev därmed 56,4 miljarder kronor lägre än 2013. Skillnaden beror huvudsakligen på Riksgäldskontorets högre nettoutlåning i januari 2013.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall jan 2014 Utfall jan 2013 Förändring jan Utfall jan-jan 2014 Utfall jan-jan 2013 Förändring jan-jan Prognos 2014 SB 2014 ÄB 2014
Totala inkomster 64,9 51,3 13,6 64,9 51,3 13,6 771,0 824,2  
Totala utgifter 91,3 147,7 -56,4 91,3 147,7 -56,4 866,1 868,9
Budgetsaldo -26,3 -96,3 70,0 -26,3 -96,3 70,0 -95,2 -44,7
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Utgiftstaket för 2014 är fastställt till 1 107 miljarder kronor. Det är 12 miljarder kronor (1,1 procent) högre än utgiftstaket 2013. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

De takbegränsade utgifterna blev i januari 87,2 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än samma period föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall jan 2014 Utfall jan 2013 Förändring jan Utfall jan-jan 2014 Utfall jan-jan 2013 Förändring jan-jan Prognos 2014 SB 2014 ÄB 2014
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 66,1 66,3 -0,3 66,1 66,3 -0,3 834,3 833,0
Ålderspensionssystemet 21,1 21,0 0,1 21,1 21,0 0,1 257,8 257,7
Takbegränsade utgifter 87,2 87,3 -0,2 87,2 87,3 -0,2 1 092,1 1 090,7
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2013 och 2014
LänkTotala inkomster per månad utfall 2013 och 2014


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026