Månadsutfall för statens budget januari 2014
Publicerad 27 Februari 2014
Specifikation av utgifter på statens budget år 2014, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall jan 2014 Utfall jan 2013 Förändring jan Utfall jan-jan 2014 Utfall jan-jan 2013 Förändring jan-jan Prognos 2014 SB 2014 ÄB 2014
01 Rikets styrelse 1 143 1 127 15 1 143 1 127 15 12 995 12 896
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 942 914 27 942 914 27 14 037 14 121
03 Skatt, tull och exekution 748 753 -5 748 753 -5 10 521 10 516
04 Rättsväsendet 2 796 2 789 8 2 796 2 789 8 40 211 40 292
05 Internationell samverkan 66 149 -83 66 149 -83 2 016 2 018
06 Försvar och samhällets krisberedskap 2 107 1 702 405 2 107 1 702 405 47 278 47 196
07 Internationellt bistånd 1 896 1 845 51 1 896 1 845 51 31 354 31 831
08 Migration 1 067 908 159 1 067 908 159 13 037 9 919
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 437 4 537 -100 4 437 4 537 -100 60 271 62 161
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 8 280 8 676 -396 8 280 8 676 -396 95 933 96 520
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 299 3 372 -72 3 299 3 372 -72 38 981 39 013
12 Ekonomisk trygghet för familjer 6 568 6 575 -7 6 568 6 575 -7 81 308 81 610
13 Integration och jämställdhet 1 153 946 208 1 153 946 208 11 981 12 432
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 564 5 436 128 5 564 5 436 128 70 275 70 375
15 Studiestöd 2 806 2 725 81 2 806 2 725 81 19 830 21 005
16 Utbildning o universitetsforskning 4 604 4 400 204 4 604 4 400 204 59 613 60 110
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 2 779 2 803 -24 2 779 2 803 -24 12 839 12 880
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 79 67 11 79 67 11 1 008 1 230
19 Regional tillväxt 172 160 12 172 160 12 2 889 2 973
20 Allmän miljö- och naturvård 311 316 -4 311 316 -4 5 099 5 156
21 Energi 85 62 23 85 62 23 2 712 2 830
22 Kommunikationer 2 157 3 017 -861 2 157 3 017 -861 46 630 45 428
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 634 579 56 634 579 56 16 283 15 278
24 Näringsliv 635 609 26 635 609 26 5 536 5 588
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 804 7 413 391 7 804 7 413 391 93 587 93 596
26 Statsskuldsräntor m.m. -2 952 -1 682 -1 270 -2 952 -1 682 -1 270 19 693 22 084
27 Avgiften till EU 3 942 4 451 -509 3 942 4 451 -509 38 065 37 700
90 Förändring av anslagsbehållningar -1 660
Summa utgiftsområden 63 125 64 651 -1 526 63 125 64 651 -1 526 853 982 855 098
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 66 077 66 332 -256 66 077 66 332 -256 834 288 833 005
  Riksgäldskontorets nettoutlåning 22 407 82 845 -60 438 22 407 82 845 -60 438 12 167 13 817
  Kassamässig korrigering 5 721 165 5 556 5 721 165 5 556 0 0
Totala utgifter 91 253 147 661 -56 408 91 253 147 661 -56 408 866 149 868 915
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026