Månadsutfall för statens budget januari 2014
Publicerad 27 Februari 2014

De totala inkomsterna i januari 2014 uppgick till 64,9 miljarder kronor, vilket är 13,6 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. Orsaken är främst att Centrala studiestödsnämnden (CSN) gjort en engångsinbetalning med anledning av att en ny kreditmodell införts 2014.

 

Skatter

 

De löpande redovisade skatterna uppgick i januari till 51,5 miljarder kronor, vilket är 2,5 miljarder kronor högre än förra året. Orsaken är bland annat lägre utbetalningar till kommuner och landsting avseende slutregleringar för inkomståret 2012.

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i januari 2014 till -14,6 miljarder kronor. I januari 2013 var utfallet -18,0 miljarder kronor.

 

I januari slutreglerades förskotten till kommuner och landsting för inkomståret 2012. Den slutliga skatten blev 7,2 miljarder kronor högre, vilket betalades ut i januari 2014. Jämfört med 2013 minskade dock utbetalningarna avseende slutregleringar med 3,7 miljarder kronor, vilket innebär att inkomsten av skatt till staten ökar mellan åren.

 

Statens övriga inkomster

 

Statens övriga inkomster uppgick i januari till 13,4 miljarder kronor, vilket är 11,1 miljarder kronor högre än föregående år.

 

Inkomster av statens verksamhet

 

Inkomsterna av statens verksamhet uppgick till 12,5 miljarder kronor i januari, vilket är 11,2 miljarder kronor högre jämfört med 2013.  

 

De högre inkomsterna beror helt på en engångsinbetalning från Centrala studiestödsnämnden (CSN) med anledning av att en kreditmodell har införts för studielån 2014, i enlighet med budgetlagens bestämmelser. Kreditmodellen innebär bland annat att kapitaliserad ränta från och med 2014 ska lånefinansieras. En engångseffekt uppstår eftersom CSN ska ta upp lån i Riksgäldskontoret för ackumulerad kapitaliserad ränta. Den ökade upplåningen motsvaras av en engångsinbetalning på inkomsttitel, vilket innebär att månadens budgetsaldo inte påverkas.

 

 

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026