Månadsutfall för statens budget september 2013
Publicerad 31 Oktober 2013

Saldot i statens budget är efter nio månader ett underskott på 40,6 miljarder kronor, vilket är 101,1 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år. De totala inkomsterna för perioden januari-september är 636,7 miljarder kronor, vilket är 7,3 miljarder kronor högre än samma period föregående år. De totala utgifterna för perioden januari-september är 677,3 miljarder kronor, vilket är 108,4 miljarder kronor högre än samma period föregående år. De högre utgifterna beror i huvudsak på att Riksgäldskontoret har lånat ut 106,1 miljarder kronor till Riksbanken.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall sep 2013 Utfall sep 2012 Förändring sep Utfall jan-sep 2013 Utfall jan-sep 2012 Förändring jan-sep Prognos 2013 SB 2013 ÄB 2013
Totala inkomster 73,0 57,5 15,5 636,7 629,3 7,3 784,8 829,6  
Totala utgifter 44,7 54,7 -10,0 677,3 568,9 108,4 928,0 837,2 5,7
Budgetsaldo 28,3 2,8 25,5 -40,6 60,5 -101,1 -143,2 -7,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Utgiftstaket för 2013 är fastställt till 1 095 miljarder kronor. Det är 11 miljarder kronor (1,0 procent) högre än utgiftstaket för 2012. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

De takbegränsade utgifterna för perioden januari-september uppgår till 770,6 miljarder kronor, vilket är 34,8 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det högre utfallet förklaras bland annat av att utgifterna för Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget har ökat med 13,5 miljarder kronor och uppgår hittills i år till 190,4 miljarder kronor. Ökningen beror framför allt på den årliga omräkningen av pensionerna.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall sep 2013 Utfall sep 2012 Förändring sep Utfall jan-sep 2013 Utfall jan-sep 2012 Förändring jan-sep Prognos 2013 SB 2013 ÄB 2013
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 62,7 62,0 0,7 580,2 558,9 21,3 810,4 809,3 5,7
Ålderspensionssystemet 21,4 19,9 1,5 190,4 176,9 13,5 256,8 256,9
Takbegränsade utgifter 84,1 81,9 2,2 770,6 735,8 34,8 1 067,2 1 066,2 5,7
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2012 och 2013
LänkTotala inkomster per månad utfall 2012 och 2013


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026