Månadsutfall för statens budget september 2013
Publicerad 31 Oktober 2013
Specifikation av utgifter på statens budget år 2013, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall sep 2013 Utfall sep 2012 Förändring sep Utfall jan-sep 2013 Utfall jan-sep 2012 Förändring jan-sep Prognos 2013 SB 2013 ÄB 2013
01 Rikets styrelse 948 909 39 8 846 8 532 314 12 074 11 979
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 942 926 16 12 446 9 856 2 590 16 135 16 274
03 Skatt, tull och exekution 832 803 30 7 825 7 691 134 10 323 10 223
04 Rättsväsendet 2 958 2 795 163 28 607 27 623 984 39 092 39 391 1
05 Internationell samverkan 159 44 115 1 441 1 179 262 1 763 2 034
06 Försvar och samhällets krisberedskap 2 519 2 402 117 26 122 25 086 1 036 45 386 46 197 1
07 Internationellt bistånd 1 297 2 241 -944 18 970 18 035 935 30 431 31 192 -709
08 Migration 555 503 52 6 857 5 708 1 149 9 534 9 504 1 019
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 583 5 051 -468 42 678 43 501 -824 59 264 62 252 0
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 7 854 7 693 161 72 186 71 188 998 96 098 94 422
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 330 3 433 -103 30 093 31 117 -1 023 39 981 40 000
12 Ekonomisk trygghet för familjer 6 616 6 339 276 59 493 57 121 2 371 78 477 78 137
13 Integration och jämställdhet 618 392 226 6 149 5 302 847 8 473 10 476
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 579 5 344 235 51 728 48 877 2 851 70 249 67 233 756
15 Studiestöd 2 143 2 130 13 14 771 15 256 -484 20 561 22 026 418
16 Utbildning o universitetsforskning 5 707 5 663 45 41 745 40 207 1 538 56 256 57 137 452
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 483 377 106 9 753 9 342 411 12 676 12 689
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 82 68 14 697 705 -8 1 002 1 193 4
19 Regional tillväxt 254 259 -4 2 176 2 161 14 3 300 3 391 30
20 Allmän miljö- och naturvård 287 142 145 3 544 3 534 10 4 614 4 893
21 Energi 216 266 -49 1 603 1 611 -8 2 623 2 813 -1
22 Kommunikationer 3 898 3 702 196 28 709 28 163 546 44 191 44 604 0
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 604 526 78 4 995 5 623 -628 16 069 16 591
24 Näringsliv 259 298 -39 3 338 3 147 190 5 229 5 253 3
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 409 7 094 315 66 687 63 855 2 832 88 915 88 906
26 Statsskuldsräntor m.m. -1 813 -3 741 1 928 8 716 14 722 -6 005 16 584 22 168
27 Avgiften till EU 2 535 2 586 -51 28 693 24 458 4 235 37 659 33 494 3 700
90 Förändring av anslagsbehållningar -3 004
Summa utgiftsområden 60 856 58 246 2 609 588 868 573 603 15 266 826 958 831 467 5 673
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 62 668 61 987 681 580 152 558 881 21 271 810 375 809 299 5 673
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -19 808 -5 645 -14 162 79 883 -13 825 93 708 100 318 4 949
  Kassamässig korrigering 3 681 2 143 1 538 8 520 9 079 -559 751 751
Totala utgifter 44 729 54 744 -10 015 677 271 568 857 108 414 928 027 837 167 5 673
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026