Månadsutfall för statens budget september 2013
Publicerad 31 Oktober 2013

Inkomsterna för perioden januari-september uppgår till 636,7 miljarder kronor, vilket är 7,3 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. Skillnaden beror främst på statens försäljning av aktier i Nordea AB i juni och september. Inkomsterna av försåld egendom har därmed ökat med 19,6 miljarder kronor.

 

ESV har ändrat tidpunkten för omföringar mellan områdena Juridiska personers inkomstskatt, Socialavgifter och löneskatter samt Skatt på egendom från maj till december. Förändringen påverkar till och med december jämförelserna i förhållande till föregående år inom respektive område.

 

 

Statens skatteinkomster

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Inkomstskatten för fysiska personer, netto, uppgår hittills i år till -123,5 miljarder kronor. Det är en minskning av nettoinkomsterna med 20,6 miljarder kronor. 25,0 miljarder kronor avser högre förskottsutbetalningar till kommuner och landsting, vilket innebär en lägre nettoinkomst för staten från fysiska personer. De högre utbetalningarna beror främst på att lönesumman antas bli högre 2013 än 2012. Den debiterade källskatten uppgår hittills i år till 432,2 miljarder kronor, vilket är 11,9 miljarder kronor högre än föregående år.

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto uppgår hittills i år till 119,1 miljarder kronor, vilket är 36,6 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Den främsta anledningen till det högre utfallet är att ESV ändrat tidpunkten för omföringar av särskild löneskatt, pensionskostnader samt fastighetsskatt från maj till december. Sammanlagt omfördes 40 miljarder kronor 2012. Den förändrade tidpunkten för omföringarna påverkar inte årsutfallet. Bortsett från omföringarna har juridiska personers skatt minskat med 3,4 miljarder kronor. Den debiterade preliminärskatten avseende 2013 har minskat med 17,2 miljarder kronor.

 

Debiterad slutlig skatt för anstånd som upphör uppgick i september till 5,1 miljarder kronor. Beloppet avser ett anstånd som Skatteverket beviljat en skattskyldig men som den skattskyldige nu valt att betala.

 

Socialavgifter och löneskatter

Utfallet för Socialavgifter och löneskatter har under de nio första månaderna minskat med 22,1 miljarder kronor jämfört med samma period föregående år och uppgår till 235,8 miljarder kronor. Den främsta anledningen till avvikelsen är att ESV ändrat tidpunkten för omföringar av särskild löneskatt, pensionskostnader från maj till december. Sammanlagt omfördes 27,8 miljarder kronor från juridiska personer inkomstskatt 2012. Om man bortser från omföringen av särskild löneskatt så har nettoutfallet för Socialavgifter och löneskatter ökat med 5,7 miljarder kronor. Orsaken till ökningen är främst den positiva utvecklingen av lönesumman. Den allmänna löneavgiften har ökat med 9,8 miljarder kronor.

 

Uppbörden av socialavgifter och löneskatter påverkas utöver lönesummeutvecklingen även av avgiftssatserna. För arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift är den totala avgiftssatsen 31,42 procent för 2013 och innebär ingen ändring jämfört med 2012. En viss omfördelning har skett jämfört med 2012. Den allmänna löneavgiften har höjts med 0,67 procentenheter till 9,88 procent och sjukförsäkringsavgiften har sänkts med 0,67 procentenheter till 4,35 procent.

 

Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom har hittills i år minskat med 10,8 miljarder kronor jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna uppgår till 6,6 miljarder kronor. Orsaken är att ESV ändrat tidpunkten för omföringar av fastighetsskatt från Juridiska personers inkomstskatt från maj till december. Sammanlagt omfördes 11,9 miljarder kronor 2012.

 

Skatt på varor och tjänster

Utfallet för Skatt på varor och tjänster uppgår till 316,8 miljarder kronor för perioden januari-september. Det är 6,0 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år.

 

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto uppgår till 224,4 miljarder kronor, vilket är 5,1 miljarder kronor högre än samma period föregående år.

 

Energiskatten uppgår hittills i år till 50,1 miljarder kronor, vilket är 0,6 miljarder kronor högre än för motsvarande period föregående år.

 

Inkomsterna från Tobaksskatt uppgår till 8,5 miljarder kronor för de nio första månaderna. Det är en minskning med 0,6 miljarder kronor jämfört samma period föregående år. I januari 2012 var inkomsterna från Tobaksskatt höga, vilket berodde på att ett företag som var godkänt för att hantera tobak under skattefrihet (skatteupplag) valt att beskatta tobaken i förtid för att undvika den skattehöjning som infördes från och med den 1 januari 2012. I vanliga fall lagras tobaken obeskattad till dess den säljs vidare till återförsäljare.

 

 

Statens övriga inkomster

 

Rörelseöverskott

Inkomsterna från rörelseöverskott uppgår för perioden januari-september till 7,6 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år. Inkomsterna avser främst Riksbankens inlevererade överskott som levererades in i april och uppgick till 6,8 miljarder kronor. Affärsverket Svenska kraftnät levererade in utdelning i juni om 0,6 miljarder kronor.

 

Ränteinkomster

Ränteinkomsterna uppgår till 4,8 miljarder kronor för perioden januari-september, vilket är 0,1 miljard kronor lägre än motsvarande period föregående år.

 

Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 är hittills i år 0,3 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år. Inkomsterna uppgår till 2,8 miljarder kronor.

 

Inkomsterna från räntor på skattekonton m.m. netto uppgår hittills i år till 1,9 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än samma period föregående år. I september redovisades ett utfall på 0,8 miljarder kronor. Beloppet avser ränta på anstånd med skatteinbetalning som Skatteverket beviljat en skatteskyldig men som den skatteskyldige nu valt att betala.

 

Inkomster av statens aktier

Inkomster av statens aktier uppgår till 20,7 miljarder kronor hittills i år, vilket är 1,0 miljard kronor lägre än samma period föregående år. Årets utdelningar framgår av nedanstående tabell.

 

Hittills erhållna aktieutdelningar 2013 redovisade mot inkomsttitel 2411

Miljarder kronor

 

 

 

 

2013

2012

Förändring

Akademiska hus

1,4

1,2

0,2

Apoteket

0,0

0,2

-0,2

Bostadsgaranti

0,0

0,0

0,0

Jernhusen

0,1

0,1

0,0

LKAB

5,5

5,0

0,5

Nordea

0,7

0,6

0,1

Nordiska investeringsbanken

0,2

-

0,2

Posten

0,1

0,2

-0,1

SJ

0,2

0,0

0,2

Specialfastigheter AB

0,3

0,0

0,3

Sveaskog

0,4

4,5

-4,1

Svensk Bilprovning

0,1

0,0

0,1

Svensk exportkredit

0,2

0,4

-0,2

Telia Sonera

4,6

4,6

0,0

Teracom

0,1

0,1

0,0

Vasallen

0,0

-

0,0

Vattenfall

6,8

4,4

2,4

Vectura consulting

0,0

0,0

0,0

Totalt

20,7

21,3

-0,6

 

Utdelningen från Sveaskog är 4,1 miljarder kronor lägre i år jämfört med föregående år. Det beror på att bolaget under 2012 betalade ut en extrautdelning om 4,0 miljarder kronor i syfte att minska soliditeten till regeringens soliditetsmål för Sveaskog.

 

Vattenfalls utdelning är 2,4 miljarder kronor högre i år jämfört med föregående år. Utdelningen baseras på koncernens resultat efter skatt. Resultatet har ökat från 10,4 miljarder kronor 2011 till 17,2 miljarder kronor 2012.

 

Utdelningen från LKAB uppgår till 5,5 miljarder kronor i år. Den består dels av en ordinarie utdelning om 3,5 miljarder kronor motsvarande 39,8 procent av koncernens resultat 2012 före skatt, dels av en extrautdelning om 2,0 miljarder kronor. Föregående års ordinarie utdelning om 5,0 miljarder kronor motsvarade 46 procent av koncernens resultat 2011 före skatt.

 

Inkomster av försåld egendom

Inkomsterna av försåld egendom uppgår för perioden januari-september till 20,6 miljarder kronor. Det är 20,6 miljarder kronor högre än samma period föregående år.

 

Staten sålde i juni respektive september aktier i Nordea till ett värde av 19,5 miljarder kronor respektive 21,6 miljarder kronor. Statens inkomster från försäljning av egendom har som en följd av försäljningen ökat med 9,3 miljarder kronor i juni och 10,3 miljarder kronor i september. Resterande belopp tillfaller stabilitetsfonden.

 

I slutet av juli sålde staten även Vectura Consulting AB, vilket har ökat inkomsterna med 0,9 miljarder kronor.

 

Bidrag m.m. från EU

Utfallet för Bidrag m.m. från EU uppgår för perioden januari-september till 9,5 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,5 miljarder kronor jämfört med samma period föregående år.

 

Bidragen från EU:s jordbruksfonder uppgår till 7,2 miljarder kronor för perioden januari-september, vilket är en ökning med 0,2 miljarder kronor jämfört med samma period föregående år. Bidragen från EU:s jordbruksfonder avser främst inkomster för gårdsstödet som uppgår till 5,7 miljarder kronor. Det är 0,3 miljarder kronor högre än utfallet för samma period föregående år. Bidragen från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling uppgår till 1,4 miljarder kronor hittills i år, vilket motsvarar utfallet föregående år.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026