Månadsutfall för statens budget augusti 2013
Publicerad 26 September 2013

Efter åtta månader är saldot i statens budget ett underskott på 68,9 miljarder kronor, vilket är 126,6 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år. De totala inkomsterna för perioden januari-augusti är 563,6 miljarder kronor, vilket är 8,2 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. De totala utgifterna för perioden januari-augusti är 632,5 miljarder kronor, vilket är 118,4 miljarder kronor högre än samma period föregående år. De högre utgifterna beror i huvudsak på att Riksgäldskontoret har lånat ut 115,3 miljarder kronor till Riksbanken.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall aug 2013 Utfall aug 2012 Förändring aug Utfall jan-aug 2013 Utfall jan-aug 2012 Förändring jan-aug Prognos 2013 SB 2013 ÄB 2013
Totala inkomster 66,9 68,4 -1,5 563,6 571,8 -8,2 784,8 829,6  
Totala utgifter 67,5 57,2 10,3 632,5 514,1 118,4 928,0 837,2 5,7
Budgetsaldo -0,7 11,2 -11,8 -68,9 57,7 -126,6 -143,2 -7,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Utgiftstaket för 2013 är fastställt till 1 095 miljarder kronor. Det är 11 miljarder kronor (1,0 procent) högre än utgiftstaket för 2012. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget. De takbegränsade utgifterna för årets första åtta månader uppgår till 686,5 miljarder kronor, vilket är 32,6 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det högre utfallet förklaras bland annat av att utgifterna för Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget har ökat med 12,0 miljarder kronor och uppgår hittills i år till 169,0 miljarder kronor. Ökningen beror framför allt på den årliga omräkningen av pensionerna.

 

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall aug 2013 Utfall aug 2012 Förändring aug Utfall jan-aug 2013 Utfall jan-aug 2012 Förändring jan-aug Prognos 2013 SB 2013 ÄB 2013
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 58,5 56,3 2,2 517,5 496,9 20,6 810,4 809,3 5,7
Ålderspensionssystemet 21,3 19,8 1,5 169,0 157,0 12,0 256,8 256,9
Takbegränsade utgifter 79,9 76,2 3,7 686,5 653,9 32,6 1 067,2 1 066,2 5,7
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2012 och 2013
LänkTotala inkomster per månad utfall 2012 och 2013


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026