Månadsutfall för statens budget augusti 2013
Publicerad 26 September 2013
Specifikation av utgifter på statens budget år 2013, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall aug 2013 Utfall aug 2012 Förändring aug Utfall jan-aug 2013 Utfall jan-aug 2012 Förändring jan-aug Prognos 2013 SB 2013 ÄB 2013
01 Rikets styrelse 772 766 6 7 898 7 623 275 12 074 11 979
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 1 260 1 249 11 11 504 8 930 2 574 16 135 16 274
03 Skatt, tull och exekution 750 800 -50 6 992 6 889 104 10 323 10 223
04 Rättsväsendet 2 655 2 570 86 25 649 24 828 821 39 092 39 391 1
05 Internationell samverkan 280 290 -10 1 282 1 135 147 1 763 2 034
06 Försvar och samhällets krisberedskap 2 045 2 237 -192 23 603 22 684 919 45 386 46 197 1
07 Internationellt bistånd 2 155 1 574 580 17 673 15 794 1 879 30 431 31 192 -709
08 Migration 562 434 128 6 302 5 205 1 097 9 534 9 504 1 019
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 153 4 117 36 38 094 38 450 -356 59 264 62 252 0
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 7 480 7 463 16 64 332 63 495 837 96 098 94 422
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 303 3 432 -129 26 764 27 684 -920 39 981 40 000
12 Ekonomisk trygghet för familjer 7 263 7 030 234 52 877 50 782 2 095 78 477 78 137
13 Integration och jämställdhet 491 339 152 5 530 4 909 621 8 473 10 476
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 492 5 222 270 46 149 43 533 2 616 70 249 67 233 756
15 Studiestöd 760 749 12 12 629 13 126 -497 20 561 22 026 418
16 Utbildning o universitetsforskning 4 029 3 755 274 36 038 34 545 1 493 56 256 57 137 452
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 342 372 -29 9 270 8 965 305 12 676 12 689
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 71 76 -5 615 637 -22 1 002 1 193 4
19 Regional tillväxt 139 184 -45 1 921 1 903 19 3 300 3 391 30
20 Allmän miljö- och naturvård 390 171 218 3 257 3 392 -135 4 614 4 893
21 Energi 151 103 48 1 387 1 345 41 2 623 2 813 -1
22 Kommunikationer 3 203 3 421 -218 24 812 24 462 350 44 191 44 604 0
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 521 489 32 4 391 5 097 -706 16 069 16 591
24 Näringsliv 231 205 26 3 079 2 849 230 5 229 5 253 3
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 409 7 094 315 59 278 56 761 2 517 88 915 88 906
26 Statsskuldsräntor m.m. 5 311 3 275 2 036 10 529 18 462 -7 933 16 584 22 168
27 Avgiften till EU 2 628 2 194 434 26 158 21 872 4 286 37 659 33 494 3 700
90 Förändring av anslagsbehållningar -3 004
Summa utgiftsområden 63 844 59 609 4 235 528 012 515 356 12 656 826 958 831 467 5 673
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 58 533 56 334 2 199 517 483 496 894 20 589 810 375 809 299 5 673
  Riksgäldskontorets nettoutlåning 4 046 -3 460 7 506 99 690 -8 180 107 870 100 318 4 949
  Kassamässig korrigering -362 1 092 -1 454 4 839 6 936 -2 097 751 751
Totala utgifter 67 528 57 241 10 287 632 542 514 112 118 429 928 027 837 167 5 673
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026