Månadsutfall för statens budget augusti 2013
Publicerad 26 September 2013

Inkomsterna för perioden januari-augusti uppgår till 563,6 miljarder kronor, vilket är 8,2 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år. Skillnaden beror främst på att statens förskottsutbetalningar avseende kommunernas och landstingens del av den totala inkomstskatten för fysiska personer ökat med 22,3 miljarder kronor. De högre utbetalningarna beror främst på att lönesumman antas bli högre 2013 än 2012. Inkomsterna av försåld egendom har ökat med 10,2 miljarder kronor efter försäljning av aktier i Nordea AB i juni.

 

ESV har ändrat tidpunkten för omföringar mellan områdena Juridiska personers inkomstskatt, Socialavgifter och löneskatter samt Skatt på egendom från maj till december. Förändringen påverkar fram till och med december jämförelserna i förhållande till föregående år inom respektive område.

 

Statens skatteinkomster

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Inkomstskatten för fysiska personer, netto, uppgår hittills i år till -112,9 miljarder kronor. Det är en minskning av nettoinkomsterna med 18,9 miljarder kronor. Av detta belopp avser 22,3 miljarder kronor högre förskottsutbetalningarna till kommuner och landsting, vilket innebär en lägre nettoinkomst för staten från fysiska personer. De högre utbetalningarna beror främst på att lönesumman antas bli högre 2013 än 2012.

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto uppgår hittills i år till 104,6 miljarder kronor, vilket är 34,4 miljarder kronor högre än samma period 2012.  Den främsta anledningen till det högre utfallet är att ESV ändrat tidpunkten för omföringar av särskild löneskatt, pensionskostnader samt fastighetsskatt från maj till december. Sammanlagt omfördes 40 miljarder kronor 2012. Den förändrade tidpunkten för omföringarna påverkar inte årsutfallet. Bortsett från omföringarna har juridiska personers skatt minskat med 5,6 miljarder kronor. Debiterad preliminärskatt som avser 2013 har minskat med 15,6 miljarder kronor.

 

Socialavgifter och löneskatter

Nettoutfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgick till 25,6 miljarder kronor i augusti, vilket är 0,9 miljarder kronor högre än i augusti 2012.

 

Den totala uppbörden av arbetsgivaravgifter uppgick enligt Skatteverket till 36,8 miljarder kronor i augusti 2013. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor (3,1 procent) jämfört med augusti 2012. Uppbörden av socialavgifter och löneskatter påverkas i hög grad av utvecklingen av lönesumman och avgiftssatserna. För arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift är den totala avgiftssatsen 31,42 procent för 2013, således ingen ändring jämfört med 2012. En viss omfördelning har skett jämfört med 2012. Den allmänna löneavgiften har höjts med 0,67 procentenheter till 9,88 procent och sjukförsäkringsavgiften har sänkts med 0,67 procentenheter till 4,35 procent.

 

Under de åtta första månaderna 2013 har nettoutfallet för Socialavgifter och löneskatter minskat med 22,8 miljarder kronor.  Den främsta anledningen till avvikelsen är att ESV ändrat tidpunkten för omföringar av särskild löneskatt, pensionskostnader från maj till december. Sammanlagt omfördes 27,8 miljarder kronor från juridiska personer inkomstskatt 2012. Om man bortser från omföringen av särskild löneskatt så har nettoutfallet för Socialavgifter och löneskatter ökat med 5,0 miljarder kronor (2,1 procent). Orsaken är främst den positiva lönesummeutvecklingen. Den allmänna löneavgiften har ökat med 8,8 miljarder kronor, vilket förutom lönesummeutvecklingen kan förklaras av avgiftshöjningen med 0,67 procentenheter.

 

Skatt på egendom

Skatt på egendom har minskat med 10,8  miljarder kronor jämfört med 2012. Orsaken är att ESV ändrat tidpunkten för omföringar av fastighetsskatt från Juridiska personers inkomsskatt från maj till december. Sammanlagt omfördes 11,9 miljarder kronor 2012.

 

Skatt på varor och tjänster

Utfallet för Skatt på varor och tjänster uppgår till 288,6 miljarder kronor för perioden januari-augusti. Det är 5,4 miljarder kronor mer än för motsvarande period föregående år.

 

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto uppgår till 205,2 miljarder kronor, vilket är 4,8 miljarder kronor högre än föregående år.

 

Energiskatten uppgår totalt till 45,2 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor högre än för motsvarande period föregående år.

 

Inkomsterna från Tobaksskatt uppgår till 7,5 miljarder kronor för de åtta första månaderna. Det är en minskning med 0,6 miljarder kronor jämfört samma period 2012. I januari 2012 var inkomsterna från Tobaksskatt extremt höga, vilket berodde på att ett företag som var godkänt för att hantera tobak under skattefrihet (skatteupplag) valt att beskatta tobaken i förtid för att undvika den skattehöjning som infördes från och med den 1 januari 2012. I vanliga fall lagras tobaken obeskattad till dess den säljs vidare till återförsäljare.

 

Statens övriga inkomster

 

Rörelseöverskott

Inkomsterna från rörelseöverskott uppgår för perioden januari-augusti till 7,6 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år.

 

Inkomsterna avser främst Riksbankens inlevererade överskott som levererades in i april och uppgick till 6,8 miljarder kronor. Affärsverket Svenska kraftnät levererade in utdelning i juni om 0,6 miljarder kronor.

 

Ränteinkomster

Ränteinkomsterna uppgår till 3,8 miljarder kronor för perioden januari-augusti, vilket är 0,7 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år.

 

Det lägre utfallet i år beror främst på att Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 är 0,3 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år samt att Räntor på skattekonton m.m. netto är 0,4 miljarder kronor lägre.

 

Inkomster av statens aktier

Inkomster av statens aktier uppgår till 20,7 miljarder kronor hittills i år, vilket är 1,0 miljard kronor lägre än samma period föregående år. Årets utdelningar framgår av nedanstående tabell.

 

Hittills erhållna aktieutdelningar 2013 redovisade mot inkomsttitel 2411

Miljarder kronor

 

 

 

 

2013

2012

Förändring

Akademiska hus

1,4

1,2

0,2

Apoteket

0,0

0,2

-0,2

Bostadsgaranti

0,0

0,0

0,0

Jernhusen

0,1

0,1

0,0

LKAB

5,5

5,0

0,5

Nordea

0,7

0,6

0,1

Nordiska investeringsbanken

0,2

-

0,2

Posten

0,1

0,2

-0,1

SJ

0,2

0,0

0,2

Specialfastigheter AB

0,3

0,0

0,3

Sveaskog

0,4

4,5

-4,1

Svensk Bilprovning

0,1

0,0

0,1

Svensk exportkredit

0,2

0,4

-0,2

Telia Sonera

4,6

4,6

0,0

Teracom

0,1

0,1

0,0

Vasallen

0,0

-

0,0

Vattenfall

6,8

4,4

2,4

Vectura consulting

0,0

0,0

0,0

Totalt

20,7

21,3

-0,6

 

Utdelningen från Sveaskog är 4,1 miljarder kronor lägre i år jämfört med föregående år. Det beror på att bolaget under 2012 betalade ut en extrautdelning om 4,0 miljarder kronor i syfte att minska soliditeten till regeringens soliditetsmål för Sveaskog.

 

Vattenfalls utdelning är 2,4 miljarder kronor högre i år jämfört med föregående år. Utdelningen baseras på koncernens resultat efter skatt. Resultatet har ökat från 10,4 miljarder kronor 2011 till 17,2 miljarder kronor 2012.

 

Utdelningen från LKAB uppgår till 5,5 miljarder kronor i år. Den består dels av en ordinarie utdelning om 3,5 miljarder kronor motsvarande 39,8 procent av koncernens resultat 2012 före skatt, dels av en extrautdelning om 2,0 miljarder kronor. Föregående års ordinarie utdelning om 5,0 miljarder kronor motsvarade 46 procent av koncernens resultat 2011 före skatt.

 

Offentligrättsliga avgifter

Inkomsterna från Offentligrättsliga avgifter uppgår till 7,2 miljarder kronor hittills i år, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år.

 

Inkomsterna från Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor uppgår till 3,3 miljarder kronor hittills i år, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år. Skillnaden mellan åren är i huvudsak hänförlig till mars månad då inkomsterna i år var 0,4 miljarder kronor lägre än motsvarande månad 2012. Differensen beror på att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) återförde bokslutsperiodiseringen under mars månad. Omvänd effekt kommer att uppstå i december då ny periodisering bokas upp.

 

Inkomsterna från avgifter vid kronofogdemyndigheterna uppgår till 1,3 miljarder kronor hittills i år, vilket är 0,3 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. Skillnaden mellan åren avser i huvudsak mars månad, där årets inkomster uppgår till 0,4 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor högre än motsvarande månad 2012. Orsaken till denna skillnad är att Kronofogdemyndigheten från och med 2013 ändrat principerna för redovisning av avgifter mot inkomsttiteln när det gäller grundavgifter i allmänna mål. Övergångseffekten blir en intäkt om 0,3 miljarder kronor som bokförts på mars månad.

 

Inkomsterna från avgifter vid Transportstyrelsen uppgår hittills i år till 1,0 miljard kronor, vilket är i nivå med utfallet motsvarande period föregående år.

 

Böter m.m.

Inkomsterna av Böter uppgår under perioden januari-augusti till 1,0 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år. Det högre utfallet föregående år avser kreditering av förverkade säkerheter m.m. Krediteringen är hänförlig till finansiella korrigeringar kopplat till gårdsstödet från EU.

 

Inkomsterna från Bötesmedel uppgår till 0,7 miljarder kronor hittills i år, vilket är 0,1 miljard kronor högre än samma period föregående år. 0,5 miljarder kronor av dessa avser inkomster redovisade av Rikspolisstyrelsen.

 

Inkomster av försåld egendom

Inkomsterna av försåld egendom uppgår för perioden januari-augusti till 10,3 miljarder kronor, vilket är 10,2 miljarder kronor högre än samma period föregående år.  Inkomsterna avser dels försäljning av aktier i Nordea AB med 9,3 miljarder kronor, dels försäljning av Vectura Consulting AB med 0,9 miljarder kronor.

 

I juni i år sålde staten knappt hälften av sitt totala innehav av aktier i Nordea AB. Det statliga ägandet av banken reducerades därmed från 13,4 procent till 7,0 procent. Totalt uppgick försäljningsinkomsten till 19,5 miljarder kronor, varav 9,3 miljarder kronor redovisades på budgetens inkomstsida och 10,1 miljarder kronor på stabilitetsfondens konto i Riksgäldskontoret, vilket minskade nettoutlåningen på budgetens utgiftssida.

 

 

 

 

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026