Månadsutfall för statens budget juni 2013
Publicerad 31 Juli 2013

Saldot i statens budget för första halvåret är ett underskott på 59,3 miljarder kronor, vilket är 107,8 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år då saldot var ett överskott om 48,5 miljarder kronor.

 

De totala inkomsterna för perioden januari-juni är 438,2 miljarder kronor, vilket är 7,0 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år. De totala utgifterna för perioden januari-juni är 497,5 miljarder kronor, vilket är 100,7 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. De högre utgifterna beror i huvudsak på att Riksgäldskontoret har lånat ut 104,9 miljarder kronor till Riksbanken.

 

Staten sålde under juni månad 260 miljoner aktier i Nordea. Inkomsterna från försäljningen uppgick till 19,5 miljarder kronor. Cirka hälften av det sålda aktieinnehavet ingick i stabilitetsfonden. Försäljningsinkomsterna från denna del ökade fondens tillgodohavande i Riksgäldskontoret vilket minskade nettoutlåningen på budgetens utgiftssida. Försäljningsinkomsterna från de övriga aktierna redovisades mot inkomsttitel vilket ökade inkomsterna på statens budget.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall juni 2013 Utfall juni 2012 Förändring juni Utfall jan-juni 2013 Utfall jan-juni 2012 Förändring jan-juni Prognos 2013 SB 2013 ÄB 2013
Totala inkomster 43,2 35,6 7,6 438,2 445,2 -7,0 773,1 829,6  
Totala utgifter 49,6 64,0 -14,5 497,5 396,7 100,7 941,4 837,2 5,7
Budgetsaldo -6,3 -28,4 22,1 -59,3 48,5 -107,8 -168,3 -7,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Utgiftstaket för 2013 är fastställt till 1 095 miljarder kronor. Det är 11 miljarder kronor (1,0 procent) högre än utgiftstaket för 2012. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

De takbegränsade utgifterna för första halvåret uppgår till 522,3 miljarder kronor, vilket är 22,5 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det högre utfallet förklaras bland annat av att utgifterna för Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget har ökat med 9,0 miljarder kronor.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall juni 2013 Utfall juni 2012 Förändring juni Utfall jan-juni 2013 Utfall jan-juni 2012 Förändring jan-juni Prognos 2013 SB 2013 ÄB 2013
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 67,9 65,2 2,7 395,9 382,4 13,4 808,9 809,3 5,7
Ålderspensionssystemet 21,2 19,7 1,5 126,4 117,4 9,0 256,7 256,9
Takbegränsade utgifter 89,1 84,9 4,2 522,3 499,9 22,5 1 065,6 1 066,2 5,7
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2012 och 2013
LänkTotala inkomster per månad utfall 2012 och 2013


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026