Månadsutfall för statens budget maj 2013
Publicerad 19 Juni 2013

Saldot i statens budget för de första fem månaderna är ett underskott på 52,9 miljarder kronor, vilket är 129,8 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år.

 

De totala inkomsterna för perioden januari-maj är 394,9 miljarder kronor, vilket är 14,6 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. De totala utgifterna för perioden januari-maj är 447,9 miljarder kronor, vilket är 115,2 miljarder kronor högre än samma period föregående år. De högre utgifterna beror i huvudsak på att Riksgäldskontoret har lånat ut 109,9 miljarder kronor till Riksbanken.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall maj 2013 Utfall maj 2012 Förändring maj Utfall jan-maj 2013 Utfall jan-maj 2012 Förändring jan-maj Prognos 2013 SB 2013 ÄB 2013
Totala inkomster 90,9 87,5 3,4 394,9 409,6 -14,6 773,1 829,6  
Totala utgifter 68,2 62,5 5,7 447,9 332,7 115,2 941,4 837,2
Budgetsaldo 22,7 25,0 -2,2 -52,9 76,9 -129,8 -168,3 -7,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Utgiftstaket för 2013 är fastställt till 1 095 miljarder kronor. Det är 11 miljarder kronor (1,0 procent) högre än utgiftstaket för 2012. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

De takbegränsade utgifterna för årets första fem månader uppgår till 433,2 miljarder kronor, vilket är 18,3 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det högre utfallet förklaras bland annat av att utgifterna för Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget har ökat med 7,5 miljarder kronor och uppgår hittills i år till 105,2 miljarder kronor. Ökningen beror framför allt på den årliga omräkningen av pensionerna.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall maj 2013 Utfall maj 2012 Förändring maj Utfall jan-maj 2013 Utfall jan-maj 2012 Förändring jan-maj Prognos 2013 SB 2013 ÄB 2013
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 64,8 61,2 3,6 328,0 317,2 10,8 808,9 809,3
Ålderspensionssystemet 21,1 19,8 1,3 105,2 97,7 7,5 256,7 256,9
Takbegränsade utgifter 85,9 81,0 5,0 433,2 414,9 18,3 1 065,6 1 066,2
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2012 och 2013
LänkTotala inkomster per månad utfall 2012 och 2013


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026