Månadsutfall för statens budget maj 2013
Publicerad 19 Juni 2013
Specifikation av utgifter på statens budget år 2013, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall maj 2013 Utfall maj 2012 Förändring maj Utfall jan-maj 2013 Utfall jan-maj 2012 Förändring jan-maj Prognos 2013 SB 2013 ÄB 2013
01 Rikets styrelse 1 021 939 82 5 098 4 813 284 12 083 11 979
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 966 1 286 -320 7 995 5 472 2 523 16 079 16 274
03 Skatt, tull och exekution 875 876 -1 4 246 4 121 124 10 310 10 223
04 Rättsväsendet 3 388 3 320 68 15 972 15 614 358 39 038 39 391
05 Internationell samverkan 153 33 120 873 706 167 1 779 2 034
06 Försvar och samhällets krisberedskap 4 115 3 623 491 14 557 13 311 1 246 45 500 46 197
07 Internationellt bistånd 2 193 1 727 466 8 158 8 842 -684 30 431 31 192
08 Migration 706 568 138 3 866 3 313 552 9 906 9 504
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 5 077 4 849 228 24 703 25 034 -330 59 583 62 252
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 8 159 8 003 156 41 109 40 433 676 95 234 94 422
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 336 3 453 -118 16 798 17 385 -587 39 965 40 000
12 Ekonomisk trygghet för familjer 6 498 6 228 270 32 632 31 160 1 472 78 150 78 137
13 Integration och jämställdhet 554 215 338 3 735 3 375 360 9 139 10 476
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 131 5 632 499 29 331 27 747 1 584 69 420 67 233
15 Studiestöd 1 301 1 226 75 9 936 10 312 -376 20 497 22 026
16 Utbildning o universitetsforskning 4 562 3 978 584 23 238 22 372 866 55 925 57 137
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 387 397 -10 6 349 6 205 144 12 676 12 689
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 80 73 7 378 396 -18 1 010 1 193
19 Regional tillväxt 320 307 13 1 274 1 171 104 3 220 3 391
20 Allmän miljö- och naturvård 421 366 55 2 140 2 462 -322 4 551 4 893
21 Energi 268 222 46 835 998 -163 2 629 2 813
22 Kommunikationer 3 346 3 539 -193 14 375 14 207 168 44 520 44 604
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 549 505 44 2 987 3 668 -681 16 214 16 591
24 Näringsliv 318 361 -43 1 934 1 834 100 5 219 5 253
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 411 7 094 316 37 051 35 478 1 573 88 913 88 906
26 Statsskuldsräntor m.m. 3 398 5 546 -2 148 3 013 9 076 -6 063 18 594 22 168
27 Avgiften till EU 2 646 2 329 318 18 434 16 777 1 657 36 883 33 494
90 Förändring av anslagsbehållningar -3 004
Summa utgiftsområden 68 178 66 696 1 482 331 015 326 282 4 733 827 468 831 467
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 64 781 61 150 3 630 328 002 317 206 10 796 808 875 809 299
  Riksgäldskontorets nettoutlåning 732 -1 617 2 349 111 327 588 110 739 113 165 4 949
  Kassamässig korrigering -722 -2 560 1 838 5 541 5 842 -302 751 751
Totala utgifter 68 187 62 518 5 669 447 883 332 712 115 170 941 384 837 167
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026