Månadsutfall för statens budget maj 2013
Publicerad 19 Juni 2013

Inkomsterna för perioden januari-maj uppgår till 394,9 miljarder kronor, vilket är 14,6 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år. Skillnaden beror främst på statens förskottsutbetalningar avseende kommunernas och landstingens del av den totala inkomstskatten för fysiska personer.

 

ESV har ändrat tidpunkten för omföringar mellan områdena Juridiska personers inkomstskatt, Socialavgifter och löneskatter samt Skatt på egendom från maj till december. Dessa omföringar påverkar endast jämförelserna i förhållande till föregående år inom respektive område.

 

 

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet

 

Inkomster av statens aktier

Inkomster av statens aktier uppgår till 20,2 miljarder kronor hittills i år. Årets utdelningar framgår av nedanstående tabell.

 

Hittills erhållna aktieutdelningar 2013 redovisade mot inkomsttitel 2411

Miljarder kronor

 

 

 

 

2013

2012

Förändring

Akademiska hus

1,4

1,2

0,1

Apoteket

0,0

0,2

-0,2

Bostadsgaranti

0,0

0,0

0,0

Jernhusen

0,1

0,1

0,0

LKAB

5,5

5,0

0,5

Nordea 

0,7

0,6

0,1

Posten

0,1

0,2

-0,1

SJ

0,2

0,0

0,1

Sveaskog 

0,4

4,5

-4,1

Svensk Bilprovning

0,1

0,0

0,0

Svensk exportkredit 

0,2

0,4

-0,2

Telia Sonera

4,6

4,6

0,0

Teracom

0,1

0,1

0,0

Vasallen

0,0

-

0,0

Vattenfall

6,8

4,4

2,3

Vectura consulting

0,0

0,0

0,0

Totalt

20,2

21,3

-1,1

 

 

Utdelningen från Sveaskog är 4,1 miljarder kronor lägre i år jämfört med föregående år. Det beror på att bolaget under 2012 betalade ut en extrautdelning om 4,0 miljarder kronor i syfte att minska soliditeten till regeringens soliditetsmål för Sveaskog.

 

Vattenfalls utdelning är 2,3 miljarder kronor högre i år jämfört med föregående år. Utdelningen baseras på koncernens resultat efter skatt. Resultatet har ökat från 10,4 miljarder kronor 2011 till 17,2 miljarder kronor 2012.

 

Utdelningen från LKAB uppgår till 5,5 miljarder kronor i år. Den består dels av en ordinarie utdelning om 3,5 miljarder kronor motsvarande 39,8 procent av koncernens resultat 2012 före skatt, dels av en extrautdelning om 2,0 miljarder kronor. Föregående års ordinarie utdelning om 5,0 miljarder kronor motsvarade 46 procent av koncernens resultat 2011 före skatt.

 

 

Inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU

Utfallet för Bidrag m.m. från EU uppgår för perioden januari-maj till 8,2 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,7 miljarder kronor jämfört med samma period föregående år.

 

Bidrag från EU:s jordbruksfonder

Bidragen från EU:s jordbruksfonder uppgår till 6,8 miljarder kronor för perioden januari-maj, vilket är en ökning med 0,3 miljarder kronor jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna för gårdsstödet uppgår till 5,6 miljarder kronor och har ökat med 0,3 miljarder kronor jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna för bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling uppgår till 1,1 miljarder kronor hittills i år, vilket är i nivå med motsvarande period föregående år.

 

Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Bidragen från Europeiska regionala utvecklingsfonden uppgår till 0,4 miljarder kronor hittills i år. Det är en ökning med 0,4 miljarder kronor jämfört med samma period föregående år.

 

Bidrag från Europeiska socialfonden

Bidragen från Europeiska socialfonden uppgår till 0,9 miljarder kronor hittills i år, vilket är en ökning med 0,9 miljarder kronor jämfört med samma period föregående år.

 

 

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt uppgår för perioden januari-maj 2013 till -96,2 miljarder kronor, vilket är 12,8 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år. Skillnaden beror bland annat på högre förskottsutbetalningar till kommuner och landsting om 13,9 miljarder kronor. De högre utbetalningarna beror på att lönesumman antas bli högre 2013 än 2012.

 

I maj månads utfall ingår första omgången av Skatteverkets granskning av inkomstdeklarationer för inkomståret 2012. Den överskjutande skatten, det vill säga skillnaden mellan debiterad slutlig skatt att återfå och att betala, uppgick till 26,9 miljarder kronor och är 3,4 miljarder kronor högre än föregående år. Eftersom pengarna betalas ut från staten till skattebetalarna blir det en negativ effekt på utfallet.

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt uppgår för perioden januari-maj till 66,6 miljarder kronor, vilket är 35,5 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Den totala preliminära skatten (summan av debiterad skatt att betala och att återfå) uppgår för perioden till 69,4 miljarder kronor. Det är 2,6 miljarder kronor lägre än samma period föregående år.

 

Utfallet i maj för Juridiska personers inkomstskatt blev 12,1 miljarder kronor, vilket är 37,6 miljarder kronor högre än motsvarande månad föregående år. Den främsta anledningen till avvikelsen är att ESV ändrat tidpunkten för omföringar av särskild löneskatt, pensionskostnader samt fastighetsskatt från maj till december. Sammanlagt omfördes 40 miljarder kronor 2012.

 

Socialavgifter och löneskatter

Utfallet för socialavgifter och löneskatter uppgår för perioden januari-maj till 132,2 miljarder kronor, vilket är 25,1 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år.

 

Utfallet i maj för Socialavgifter och löneskatter uppgick till 25,8 miljarder kronor, vilket är 27,7 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. Den främsta anledningen till avvikelsen är att ESV ändrat tidpunkten för omföringar av särskild löneskatt, pensionskostnader från maj till december. Sammanlagt omfördes 27,8 miljarder kronor från juridiska personers inkomstskatt 2012.

 

Den totala uppbörden av arbetsgivaravgifter uppgår för perioden januari-maj till 178,0 miljarder kronor. Det är en ökning med 4,4 miljarder kronor jämfört med samma period föregående år.

 

Skatt på egendom

Inkomsterna av Skatt på egendom uppgår till 3,8 miljarder kronor hittills i år, vilket är 11,1 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. Orsaken beror på att ESV ändrat tidpunkten för omföringar av fastighetsskatt från Juridiska personers inkomstskatt från maj till december. Sammanlagt omfördes 11,9 miljarder kronor 2012.

 

Skatt på varor och tjänster

Utfallet för Skatt på varor och tjänster uppgår till 180,4 miljarder kronor efter fem månader. Det är 1,3 miljarder lägre än för motsvarande period föregående år.

 

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto uppgår till 128,7 miljarder kronor, vilket är 0,9 miljarder kronor högre än föregående år.

 

Energiskatten uppgår totalt till 29,2 miljarder kronor, vilket är 0,9 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. Inkomsterna från skatt på Elektrisk kraft uppgår efter fem månader till 11,2 miljarder kronor. Det är 1,0 miljard kronor högre än motsvarande period föregående år.

 

Inkomsterna från allmän energiskatt på bensin uppgår för perioden januari-maj till 4,3 miljarder kronor, en minskning med 0,3 miljarder kronor. Inkomsterna från Koldioxidskatt på bensin uppgår för samma period till 3,4 miljarder kronor, en minskning med 0,2 miljarder kronor.

 

Inkomsterna från Tobaksskatt uppgår till 4,4 miljarder kronor för de fem första månaderna. Det är en minskning med 0,7 miljarder kronor jämfört med samma period föregående år. I januari 2012 var inkomsterna från Tobaksskatt höga, vilket berodde på att ett företag som var godkänt för att hantera tobak under skattefrihet (skatteupplag) valt att beskatta tobaken i förtid för att undvika den skattehöjning som infördes från och med den 1 januari 2012. I vanliga fall lagras tobaken obeskattad till dess den säljs vidare till återförsäljare.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto uppgår för de fem första månaderna till 82,5 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026