Månadsutfall för statens budget april 2013
Publicerad 30 Maj 2013

Saldot i statens budget för de första fyra månaderna är ett underskott på 75,7 miljarder kronor, vilket är 127,6 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år.

 

De totala inkomsterna för perioden januari-april är 304,0 miljarder kronor, vilket är 18,1 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. De totala utgifterna för perioden januari-april är 379,7 miljarder kronor, vilket är 109,5 miljarder kronor högre än samma period föregående år. De högre utgifterna beror i huvudsak på att Riksgäldskontoret har lånat ut 110,4 miljarder kronor till Riksbanken.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall apr 2013 Utfall apr 2012 Förändring apr Utfall jan-apr 2013 Utfall jan-apr 2012 Förändring jan-apr Prognos 2013 SB 2013 ÄB 2013
Totala inkomster 75,2 85,4 -10,3 304,0 322,1 -18,1 772,6 829,6  
Totala utgifter 75,9 60,8 15,1 379,7 270,2 109,5 931,2 837,2
Budgetsaldo -0,8 24,6 -25,4 -75,7 51,9 -127,6 -158,6 -7,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Utgiftstaket för 2013 är fastställt till 1 095 miljarder kronor. Det är 11 miljarder kronor (1,0 procent) högre än utgiftstaket för 2012. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

De takbegränsade utgifterna för årets första fyra månader uppgår till 347,3 miljarder kronor, vilket är 13,3 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det högre utfallet förklaras främst av att utgifterna för Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget har ökat med 6,2 miljarder kronor. Ökningen beror framför allt på den årliga omräkningen av pensionerna.

 

Det högre utfallet förklaras även av en utbetalning till Europeiska investeringsbanken (EIB) på 2,5 miljarder kronor, vilket belastar anslaget Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken under utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning. Utbetalningen sker med anledning av Sveriges medverkan i kapitalhöjningen i EIB och motsvarar Sveriges ägarandel i EIB på cirka 2,97 procent.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall apr 2013 Utfall apr 2012 Förändring apr Utfall jan-apr 2013 Utfall jan-apr 2012 Förändring jan-apr Prognos 2013 SB 2013 ÄB 2013
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 65,3 63,6 1,7 263,2 256,1 7,2 805,8 809,3
Ålderspensionssystemet 21,1 19,5 1,6 84,1 77,9 6,2 256,9 256,9
Takbegränsade utgifter 86,4 83,1 3,3 347,3 334,0 13,3 1 062,6 1 066,2
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2012 och 2013
LänkTotala inkomster per månad utfall 2012 och 2013


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026