Månadsutfall för statens budget april 2013
Publicerad 30 Maj 2013
Specifikation av utgifter på statens budget år 2013, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall apr 2013 Utfall apr 2012 Förändring apr Utfall jan-apr 2013 Utfall jan-apr 2012 Förändring jan-apr Prognos 2013 SB 2013 ÄB 2013
01 Rikets styrelse 907 953 -46 4 076 3 875 202 12 205 11 979
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 1 284 1 033 251 7 028 4 186 2 843 15 971 16 274
03 Skatt, tull och exekution 882 823 59 3 371 3 246 125 10 199 10 223
04 Rättsväsendet 3 362 3 206 156 12 584 12 295 289 39 147 39 391
05 Internationell samverkan 57 148 -91 720 672 47 1 780 2 034
06 Försvar och samhällets krisberedskap 2 778 3 284 -506 10 442 9 688 754 45 284 46 197
07 Internationellt bistånd 1 853 2 179 -326 5 965 7 115 -1 150 30 909 31 192
08 Migration 979 794 185 3 160 2 746 414 10 132 9 504
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 966 4 696 270 19 627 20 185 -558 59 915 62 252
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 8 149 7 857 291 32 949 32 430 520 93 059 94 422
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 349 3 471 -122 13 462 13 932 -470 40 126 40 000
12 Ekonomisk trygghet för familjer 6 524 6 185 340 26 134 24 932 1 202 77 856 78 137
13 Integration och jämställdhet 1 045 674 371 3 181 3 159 22 9 497 10 476
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 848 5 504 344 23 200 22 115 1 085 69 359 67 233
15 Studiestöd 2 448 2 549 -101 8 635 9 086 -451 20 474 22 026
16 Utbildning o universitetsforskning 4 082 4 154 -72 18 676 18 394 282 56 121 57 137
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 2 040 1 946 94 5 963 5 809 154 12 658 12 689
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 75 74 1 298 323 -25 1 020 1 193
19 Regional tillväxt 158 210 -52 955 863 91 3 234 3 391
20 Allmän miljö- och naturvård 454 478 -24 1 719 2 096 -377 4 794 4 893
21 Energi 214 189 25 567 776 -209 2 731 2 813
22 Kommunikationer 2 944 2 633 311 11 029 10 668 361 44 975 44 604
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 601 624 -24 2 437 3 163 -725 16 525 16 591
24 Näringsliv 321 302 19 1 616 1 473 142 5 175 5 253
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 409 7 095 313 29 640 28 384 1 257 88 917 88 906
26 Statsskuldsräntor m.m. -637 1 275 -1 912 -385 3 530 -3 915 19 606 22 168
27 Avgiften till EU 2 589 2 562 26 15 788 14 448 1 339 33 691 33 494
90 Förändring av anslagsbehållningar -3 004
Summa utgiftsområden 64 679 64 899 -220 262 837 259 586 3 251 825 361 831 467
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 65 317 63 624 1 693 263 222 256 056 7 166 805 755 809 299
  Riksgäldskontorets nettoutlåning 11 805 -2 962 14 767 110 595 2 205 108 390 105 081 4 949
  Kassamässig korrigering -537 -1 107 569 6 263 8 403 -2 140 751 751
Totala utgifter 75 946 60 830 15 116 379 695 270 194 109 501 931 193 837 167
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026