Månadsutfall för statens budget april 2013
Publicerad 30 Maj 2013
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2013, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall apr 2013 Utfall apr 2012 Förändring apr Utfall jan-apr 2013 Utfall jan-apr 2012 Förändring jan-apr Prognos 2013 SB 2013
1000 Statens skatteinkomster 776 730 815 480
2000 Inkomster av statens verksamhet 13 680 19 813 -6 133 19 860 26 032 -6 172 47 974 50 520
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 71 69 1 71 15 000
4000 Återbetalning av lån 70 81 -11 359 435 -76 1 225 1 199
5000 Kalkylmässiga inkomster 808 764 44 3 666 3 506 161 10 573 10 734
6000 Bidrag m.m. från EU 631 320 311 7 704 6 104 1 600 12 997 11 623
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet -76 977 -74 977
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto 0
9000 Löpande redovisade skatter 59 984 64 462 -4 478 272 367 285 965 -13 599    
Totala inkomster 75 173 85 439 -10 266 304 027 322 112 -18 085 772 591 829 578
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026