Månadsutfall för statens budget april 2013
Publicerad 30 Maj 2013

Inkomsterna för perioden januari-april uppgår till 304,0 miljarder kronor, vilket är 18,1 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år. Skillnaden beror främst på statens förskottsutbetalningar avseende kommunernas och landstingens del av den totala inkomstskatten för fysiska personer.

 

 

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet

 

Rörelseöverskott

Inkomsterna av Rörelseöverskott utgörs i allt väsentligt av det överskott som Riksbanken årligen levererar in till statens budget. Årets överskott från Riksbanken redovisades mot inkomsttiteln i april och uppgår till 6,8 miljarder kronor, vilket är 0,7 miljarder kronor lägre än föregående år.

 

Inkomster av statens aktier

Inkomster av statens aktier uppgår till 6,1 miljarder kronor hittills i år. Årets utdelningar framgår av nedanstående tabell.

 

Erhållna aktieutdelningar för perioden januari-april 2013 redovisade mot inkomsttitel 2411

Miljarder kronor

 

 

 

 

2013

2012

Förändring

Telia Sonera

4,6

4,6

0,0

Nordea 

0,7

0,6

0,1

Sveaskog 

0,4

4,5

-4,1

Svensk exportkredit 

0,2

0,4

-0,2

Posten

0,1

0,2

-0,1

Totalt

6,1

10,3

-4,2

 

 

Utdelningen från Sveaskog är 4,1 miljarder kronor lägre i år jämfört med föregående år. Det beror på att bolaget under 2012 beslutade om en extrautdelning om 4,0 miljarder kronor i syfte att minska soliditeten till regeringens soliditetsmål för Sveaskog.

 

 

Inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU

Utfallet för Bidrag m.m. från EU uppgår för perioden januari-april till 7,7 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,6 miljarder kronor jämfört med samma period föregående år.

 

Bidrag från EU:s jordbruksfonder

Bidragen från EU:s jordbruksfonder uppgår till 6,5 miljarder kronor för perioden januari-april, vilket är en ökning med 0,3 miljarder kronor jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna för gårdsstödet uppgår till 5,6 miljarder kronor och har ökat med 0,3 miljarder kronor jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna för bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling uppgår till 0,8 miljarder kronor hittills i år.

 

Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Bidragen från Europeiska regionala utvecklingsfonden uppgår till 0,3 miljarder kronor hittills i år. Det är en ökning med 0,3 miljarder kronor jämfört med samma period föregående år då inga inkomster redovisades från fonden.

 

Bidrag från Europeiska socialfonden

Bidragen från Europeiska socialfonden uppgår till 0,9 miljarder kronor hittills i år, vilket är en ökning med 0,9 miljarder kronor jämfört med samma period föregående år då endast marginella inkomster redovisades från fonden.

 

 

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgår under perioden januari-april till -61,1 miljarder kronor. Statens inkomster från källskatt och preliminär skatt uppgår under perioden till 198,0 miljarder kronor. Statens förskottsutbetalningar till kommuner och landsting samt slutreglering av tidigare års utbetalningar uppgår till 207 miljarder kronor. Överföringar av pensionsavgifter uppgår till 34 miljarder kronor medan statens utbetalning av fastighetsavgift och kyrkoavgift uppgår till vardera 4 miljarder kronor.

 

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto är 9,7 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år. Statens inkomster från källskatt och preliminär skatt är 5,5 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. Utbetalningarna avseende kommunernas och landstingens del av den totala inkomstskatten för fysiska personer är 13,2 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. De högre utbetalningarna beror bland annat på att lönesumman antas bli högre 2013 än 2012.

 

Källskatt och preliminär skatt i april avser främst arbete utfört i mars. Bruttolönen uppgick preliminärt till 115,9 miljarder kronor i mars, vilket är en ökning med 1,8 procent jämfört med motsvarande månad föregående år. I budgetpropositionen för 2013 bedömdes lönesumman öka med 3,8 procent för inkomståret 2013.

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev 54,5 miljarder kronor för perioden januari-april, vilket är 2,1 miljarder kronor lägre än motsvarande period 2012. Den totala preliminära skatten uppgår under årets första fyra månader till 50,4 miljarder kronor. Det är 6,3 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år.

 

Socialavgifter och löneskatter

Nettoutfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgår för perioden januari-april till 106,4 miljarder kronor, vilket är en ökning med 2,7 miljarder kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Orsaken är främst den positiva lönesummeutvecklingen. Den allmänna löneavgiften har ökat med 4,8 miljarder kronor.

 

Uppbörden av socialavgifter och löneskatter påverkas utöver lönesummeutvecklingen även av avgiftssatserna. För arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift är den totala avgiftssatsen 31,42 procent för 2013, således ingen ändring jämfört med 2012. En viss omfördelning har skett jämfört med 2012. Den allmänna löneavgiften har höjts med 0,67 procentenheter till 9,88 procent och sjukförsäkringsavgiften har sänkts med 0,67 procentenheter till 4,35 procent.

 

Skatt på varor och tjänster

Utfallet för Skatt på varor och tjänster uppgår till 134,3 miljarder kronor efter fyra månader. Det är 0,3 miljarder kronor mer än för motsvarande period föregående år.

 

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto uppgår till 92,8 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljard kronor lägre än föregående år.

 

Energiskatten uppgick totalt till 23,3 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. Inkomsterna från skatt på Elektrisk kraft uppgår efter fyra månader till 9,0 miljarder kronor. Det är 0,7 miljarder högre än motsvarande period föregående år. Utfallet för januari-april avser december-mars och medeltemperaturen har varit lägre för dessa månader under 2013 än 2012.

 

Inkomsterna från allmän energiskatt på bensin uppgår för perioden januari-april till 3,3 miljarder kronor, en minskning med 0,2 miljarder kronor. Inkomsterna från Koldioxidskatt på bensin uppgår för samma period till 2,7 miljarder kronor, en minskning med 0,2 miljarder kronor.

 

Inkomsterna från Tobaksskatt uppgår till 3,5 miljarder kronor för de fyra första månaderna. Det är en minskning med 0,5 miljarder kronor jämfört med samma period föregående år. I januari 2012 var inkomsterna från Tobaksskatt höga, vilket berodde på att ett företag som var godkänt för att hantera tobak under skattefrihet (skatteupplag) valt att beskatta tobaken i förtid för att undvika den skattehöjning som infördes från och med den 1 januari 2012. I vanliga fall lagras tobaken obeskattad till dess den säljs vidare till återförsäljare.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto uppgår för perioden januari-april till 53,8 miljarder kronor. Det är 5,7 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026