Månadsutfall för statens budget februari 2013
Publicerad 25 Mars 2013

Saldot i statens budget för februari 2013 blev ett överskott på 15,6 miljarder kronor, vilket är 16,8 miljarder kronor lägre än motsvarande månad föregående år. Hittills i år visar budgeten ett underskott på 80,7 miljarder kronor, vilket är 98,6 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. Det beror i huvudsak på att Riksgäldskontoret för perioden har lånat ut totalt 96,7 miljarder kronor till Riksbanken.

 

De totala inkomsterna på statens budget i februari 2013 uppgick till 103,5 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. De totala inkomsterna för perioden januari-februari är 154,9 miljarder kronor, vilket är 5,6 miljarder kronor lägre än samma period föregående år.

 

De totala utgifterna uppgick i februari 2013 till 87,9 miljarder kronor, vilket är 16,1 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. De totala utgifterna för perioden januari-februari är 235,6 miljarder kronor, vilket är 92,9 miljarder kronor högre än samma period föregående år.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall feb 2013 Utfall feb 2012 Förändring feb Utfall jan-feb 2013 Utfall jan-feb 2012 Förändring jan-feb Prognos 2013 SB 2013 ÄB 2013
Totala inkomster 103,5 104,3 -0,8 154,9 160,5 -5,6 759,2 829,6  
Totala utgifter 87,9 71,8 16,1 235,6 142,6 92,9 833,1 837,2
Budgetsaldo 15,6 32,5 -16,8 -80,7 17,9 -98,6 -73,9 -7,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Utgiftstaket för 2013 är fastställt till 1 095 miljarder kronor. Det är 11 miljarder kronor (1,0 procent) högre än utgiftstaket 2012. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

De takbegränsade utgifterna i februari blev 89,0 miljarder kronor, vilket är 2,9 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Det högre utfallet förklaras främst av en utbetalning till Europeiska investeringsbanken (EIB) på 2,5 miljarder kronor, vilket belastar anslaget Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken. Utbetalningen sker med anledning av Sveriges medverkan i kapitalhöjningen i EIB och motsvarar Sveriges ägarandel i EIB på cirka 2,97 procent.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall feb 2013 Utfall feb 2012 Förändring feb Utfall jan-feb 2013 Utfall jan-feb 2012 Förändring jan-feb Prognos 2013 SB 2013 ÄB 2013
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 68,1 66,7 1,4 134,4 130,2 4,2 807,8 809,3
Ålderspensionssystemet 20,9 19,5 1,5 41,9 38,9 3,0 256,8 256,9
Takbegränsade utgifter 89,0 86,2 2,9 176,4 169,2 7,2 1 064,6 1 066,2 0,0
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2012 och 2013
LänkTotala inkomster per månad utfall 2012 och 2013


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026