Månadsutfall för statens budget februari 2013
Publicerad 25 Mars 2013
Specifikation av utgifter på statens budget år 2013, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall feb 2013 Utfall feb 2012 Förändring feb Utfall jan-feb 2013 Utfall jan-feb 2012 Förändring jan-feb Prognos 2013 SB 2013 ÄB 2013
01 Rikets styrelse 922 837 86 2 050 2 033 16 12 198 11 979
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 3 466 1 279 2 187 4 380 2 162 2 217 16 248 16 274
03 Skatt, tull och exekution 864 836 28 1 617 1 549 69 10 213 10 223
04 Rättsväsendet 3 146 3 201 -55 5 934 5 914 20 39 099 39 391
05 Internationell samverkan 414 146 268 563 464 99 2 021 2 034
06 Försvar och samhällets krisberedskap 2 430 2 287 143 4 131 4 236 -105 46 188 46 197
07 Internationellt bistånd 1 081 1 468 -387 2 925 3 314 -389 30 891 31 192
08 Migration 593 542 50 1 501 1 367 134 10 655 9 504
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 5 413 5 471 -57 9 950 10 051 -101 60 599 62 252
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 8 271 8 754 -482 16 948 16 739 208 92 673 94 422
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 377 3 504 -127 6 748 6 981 -233 40 137 40 000
12 Ekonomisk trygghet för familjer 6 644 6 253 391 13 220 12 526 694 77 758 78 137
13 Integration och jämställdhet 556 346 210 1 501 2 086 -584 9 493 10 476
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 959 5 753 207 11 395 10 910 485 69 046 67 233
15 Studiestöd 1 754 1 807 -54 4 479 4 820 -341 20 563 22 026
16 Utbildning o universitetsforskning 4 402 4 115 286 8 802 8 366 436 56 184 57 137
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 743 738 5 3 547 3 509 38 12 651 12 689
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 84 93 -10 151 170 -19 991 1 193
19 Regional tillväxt 254 220 34 414 396 18 3 262 3 391
20 Allmän miljö- och naturvård 363 581 -218 679 908 -230 4 874 4 893
21 Energi 81 132 -51 144 234 -90 2 725 2 813
22 Kommunikationer 2 597 2 834 -237 5 614 5 248 366 45 501 44 604
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 694 1 110 -416 1 273 1 827 -554 16 187 16 591
24 Näringsliv 379 405 -26 988 934 55 5 167 5 253
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 409 7 100 309 14 823 14 194 628 88 892 88 906
26 Statsskuldsräntor m.m. -3 077 -957 -2 119 -4 758 299 -5 057 17 205 22 168
27 Avgiften till EU 6 216 6 902 -685 10 667 9 286 1 381 33 591 33 494
90 Förändring av anslagsbehållningar -3 004
Summa utgiftsområden 65 036 65 756 -720 129 687 130 525 -838 825 014 831 467
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 68 113 66 714 1 399 134 445 130 226 4 219 807 809 809 299
  Riksgäldskontorets nettoutlåning 19 116 3 883 15 233 101 961 5 802 96 159 7 362 4 949
  Kassamässig korrigering 3 768 2 207 1 562 3 934 6 315 -2 382 751 751
Totala utgifter 87 920 71 846 16 074 235 581 142 642 92 939 833 127 837 167
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026