Månadsutfall för statens budget februari 2013
Publicerad 25 Mars 2013
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2013, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall feb 2013 Utfall feb 2012 Förändring feb Utfall jan-feb 2013 Utfall jan-feb 2012 Förändring jan-feb Prognos 2013 SB 2013
1000 Statens skatteinkomster 768 148 815 480
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 877 2 003 -126 3 223 3 171 52 45 228 50 520
3000 Inkomster av försåld egendom 71 0 71 71 0 71 0 15 000
4000 Återbetalning av lån 148 184 -36 225 268 -43 1 199 1 199
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 185 1 085 100 2 059 1 965 94 10 591 10 734
6000 Bidrag m.m. från EU 6 513 5 196 1 317 6 556 5 217 1 339 11 937 11 623
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet -77 908 -74 977
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto 0
9000 Löpande redovisade skatter 93 754 95 847 -2 093 142 740 149 874 -7 134    
Totala inkomster 103 548 104 315 -767 154 873 160 495 -5 622 759 195 829 578
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026