Månadsutfall för statens budget februari 2013
Publicerad 25 Mars 2013

Utgifterna på statens budget uppgick till 87,9 miljarder kronor i februari, vilket är 16,1 miljarder kronor högre än i februari föregående år. Det högre utfallet beror främst på Riksgäldskontorets nettoutlåning. Riksgäldskontoret lånade i februari ut ytterligare 23,5 miljarder kronor till Riksbanken. Det högre utfallet har även påverkats av en utbetalning till Europeiska investeringsbanken (EIB).

 

Utgifterna för perioden januari-februari 2013 uppgår till 235,6 miljarder kronor, vilket är 92,9 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det beror i huvudsak på att Riksgäldskontoret för perioden lånat ut totalt 96,7 miljarder kronor till Riksbanken.

 

 

Utgiftsområde 02 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utfallet för utgiftsområdet blev 3,5 miljarder kronor, vilket är 2,2 miljarder kronor högre än i februari 2012. Det beror på en utbetalning till Europeiska investeringsbanken (EIB) på 2,5 miljarder kronor, vilket belastar anslaget Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken. Utbetalningen sker med anledning av Sveriges medverkan i kapitalhöjningen i EIB och motsvarar Sveriges ägarandel i EIB på cirka 2,97 procent.

 

Utgiftsområde 08 Migration

Utfallet för migration blev 0,6 miljarder kronor i februari, vilket är 0,1 miljard kronor högre jämfört med samma period föregående år. Det är främst utgifter för asylsökandes boende som ökar.

 

Fram till och med februari 2013 har Migrationsverket tagit emot 6 771 ansökningar om asyl, vilket är en ökning med 1 688 (33 procent) jämfört med samma period 2012. Det är främst sökande från Syrien som ökar. Antalet ansökningar från ensamkommande ungdomar och barn uppgår till 490, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med ifjol.

 

Hittills i år har 1 655 arbetstillstånd beviljats, vilket är en minskning med 738 (31 procent) jämfört med samma period 2012.

 

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utfallet för utgiftsområdet uppgick i februari till 8,3 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. Utfallet för perioden januari-februari uppgår till 16,9 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor (1,2 procent) högre än samma period föregående år.

 

Utfallet för anslaget Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgick i februari till 2,2 miljarder kronor. Det är 0,2 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Utfallet för sjukpenning uppgick till 1,9 miljarder kronor i februari, vilket är 0,1 miljard kronor högre än samma månad föregående år. För perioden januari-februari är utfallet för anslaget 0,5 miljarder kronor högre än samma period föregående år.

 

Utfallet för anslaget Aktivitets- och sjukersättning m.m. uppgick till 4,4 miljarder kronor i februari, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. Sjuk- eller aktivitetsersättning betalades ut till 373 913 personer i februari 2013. Det är en minskning med 5,5 procent jämfört med februari 2012. För perioden januari-februari är utfallet 0,5 miljarder kronor lägre än samma period föregående år.

 

Utfallet för anslaget Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård blev för februari 0,7 miljarder kronor lägre än föregående år. För perioden januari-februari blev utfallet 0,1 miljard kronor högre.

 

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utfallet för utgiftsområdet blev 6,6 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor högre än i februari 2012. Det är framför allt utgifterna på anslaget Föräldraförsäkring som har ökat. Utgifterna för tillfällig föräldrapenning blev 0,2 miljarder kronor högre. I februari har ersättning för cirka 663 000 dagar betalats ut, vilket är ungefär 200 000 fler dagar än i februari 2012. Även utfallet för föräldrapenning ökade med 0,1 miljard kronor.

 

Utfallet för utgiftsområdet för perioden januari-februari uppgår till 13,2 miljarder kronor, vilket är 0,7 miljarder kronor (5,5 procent) högre än samma period föregående år. Det är främst utgifterna på anslaget Föräldraförsäkring som har ökat. Utfallet för tillfällig föräldrapenning har ökat med 0,4 miljarder kronor och utfallet för föräldrapenning med 0,1 miljard kronor.

 

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utfallet uppgick i februari till 0,6 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än 2012. Utfallet för anslaget Kommunersättningar vid flyktingmottagande blev 0,1 miljard kronor högre jämfört med februari 2012. Det högre utfallet beror på att Migrationsverket legat efter i hanteringen av ansökningar om ersättningar från kommunerna, vilket innebär att en del av ersättningarna avseende 2012 betalas ut under 2013. Det högre utfallet beror även på att antalet kommunmottagna flyktingar har ökat under 2013.

 

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Utfallet för utgiftsområdet blev för februari 6,0 miljarder kronor. Det är en ökning med 0,2 miljarder kronor jämfört med samma månad föregående år. Utfallet för perioden januari-februari uppgår till 11,4 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor (4,4 procent) högre än samma period föregående år.

 

Utfallet för anslaget Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd blev 2,8 miljarder kronor i februari, vilket motsvarar utfallet samma månad föregående år. Utgifterna för aktivitetsstöd blev 1,4 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljard kronor högre än samma månad föregående år. Utgifterna för arbetslöshetsersättning blev 1,3 miljarder kronor, vilket motsvarar utfallet samma månad föregående år. För perioden januari-februari är utfallet 0,2 miljarder kronor högre, vilket beror på att utfallet för arbetslöshetsersättningen blivit högre än samma period föregående år.

 

Utfallet för anslaget Lönebidrag och Samhall m.m. uppgick för februari till 1,3 miljarder kronor, vilket är en ökning med 0,1 miljard kronor jämfört med samma period föregående år. Utfallet för perioden januari-februari är 0,2 miljarder kronor högre än föregående år.

 

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser uppgick i februari till 0,7 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Även för perioden januari-februari har utfallet ökat med 0,2 miljarder kronor.

 

Antalet inskrivna personer hos Arbetsförmedlingen var 714 074 personer i februari, en ökning med 3,3 procent jämfört med februari 2012. Av de inskrivna var 221 186 personer öppet arbetslösa, en ökning med 0,7 procent. Antalet personer i arbetsmarknadspolitiska program eller insatser som berättigar till aktivitetsstöd var 199 031 personer, en ökning med 7,9 procent. Antal personer med subventionerade anställningar på grund av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga var 73 962 personer, en ökning med 3,8 procent.

 

Utgifterna för bidrag till lönegarantiersättning minskade med 0,1 miljard kronor för februari, och med 0,2 miljarder kronor för perioden januari-februari.

 

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utfallet uppgick till 0,7 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre jämfört med februari 2012. Det är framför allt utgifterna under anslaget Finansiella korrigeringar m.m. som minskat, vilket beror på att Sverige under 2012 belastades med finansiella korrigeringar avseende stödåren 2005-2007 på grund av brister i den så kallade blockdatabasen, en databas över Sveriges jordbruksmark.  

 

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Utfallet för utgiftsområdet blev -3,1 miljarder kronor, vilket är 2,1 miljarder kronor lägre än i februari 2012, då utfallet uppgick till -1,0 miljard kronor. Utfallet för utgiftsområdet utgörs nästan uteslutande av anslaget Räntor på statsskulden. Det lägre utfallet beror i huvudsak på högre valutakursvinster i februari 2013 jämfört med samma månad föregående år.

 

I tabellen nedan visas räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter. Räntorna på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning, vilket innebär att utgiftsräntorna ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntorna ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettobeloppet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

 

Räntor på statsskulden jan-feb 2013 jämfört med motsvarande period 2012, fördelning på anslagets komponenter

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

 

Utfall
februari 2013

Utfall
februari 2012

Förändring
februari

Utfall
jan-feb 2013

Utfall
jan-feb 2012

Skillnad
2013-2012

Räntor på lån i svenska kronor

-865

-695

-170

-1 189

-1 119

-69

Räntor på lån i utländsk valuta

93

196

-103

114

508

-393

Över- (-)/underkurser (+) vid emission

-92

-816

724

213

-1 912

2 125

Summa räntor

-865

-1 316

451

-861

-2 523

1 662

 

 

 

 

 

 

 

Räntor på in- och utlåning

-199

-151

-48

-227

-217

-9

Valutakursförluster (+)/vinster (-)

-2 252

-279

-1 973

-3 944

1 734

-5 677

Kursförluster (+)/vinster (-)

210

754

-544

280

1 194

-914

Övrigt

27

1

27

-45

76

-121

Summa ränteutgifter

-3 078

-991

-2 086

-4 796

263

-5 059

 

Det ackumulerade utfallet för anslaget Räntor på statsskulden för perioden januari-februari 2013 uppgick till -4,8 miljarder kronor, vilket är 5,1 miljarder kronor lägre än för samma period föregående år då utfallet uppgick till 0,3 miljarder kronor. Det lägre utfallet beror främst på att valutakursförluster 2012 hittills i år övergått till att bli valutakursvinster.

 

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna för avgiften till EU uppgick i februari till 6,2 miljarder kronor, vilket är 0,7 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. Utfallet för perioden januari–februari uppgick till 10,7 miljarder kronor, vilket är 1,4 miljarder kronor (14,9 procent) högre än samma period föregående år. Ökningen av det ackumulerade utfallet kan förklaras av att en förskjutning av utbetalningar uppstod mellan 2012 och 2013.

 

Utgifterna för de delar av Sveriges avgift till EU-budgeten som är baserad på bruttonationalinkomsten (BNI) minskade med 0,6 miljarder kronor i februari men ökade med 1,4 miljarder kronor för perioden januari-februari.

 

Utgifterna för den del av Sveriges avgift som avser sockeravgifter minskade med 0,1 miljard kronor i februari medan den del som baseras på tullavgiften ökade med 0,1 miljard kronor.

 

Utgiftsområde 91 Kassamässig korrigering

Den kassamässiga korrigeringsposten uppgick till 3,8 miljarder kronor i februari 2013. Det är 1,6 miljarder kronor högre än motsvarande månad föregående år då den kassamässiga korrigeringen uppgick till 2,2 miljarder kronor.

 

EU-kommissionens uttag av medel från det särskilda kontot för Sveriges EU-avgift översteg månadens insatta medel med 0,3 miljarder kronor, vilket påverkar den kassamässiga korrigeringen positivt.

 

Försvarsmakten och Trafikverket har i det räntebärande flödet i februari redovisat ett lägre belopp mot anslag än det anslagsbelopp som har tillförts räntekontot. Detta har påverkat den kassamässiga korrigeringen positivt med 1,2 miljarder kronor respektive 1,1 miljarder kronor.  

 

Ackumulerat efter två månader uppgår den kassamässiga korrigeringsposten till 3,9 miljarder kronor, vilket i huvudsak beror på förskjutningar mellan anslagsutfall och anslagsmedel som tillförts Trafikverkets och Försvarsmaktens räntekonton.

 

Utgiftsområde 92 Riksgäldskontorets nettoutlåning

Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 19,1 miljarder kronor i februari, vilket är 15,2 miljarder kronor högre än motsvarande månad föregående år då nettoutlåningen uppgick till 3,9 miljarder kronor.

 

Månadens nettoutlåning ökade främst på grund av att Riksgäldskontoret lånade ut ytterligare 23,5 miljarder kronor till Riksbanken. Nettoutlåningen ökade även eftersom Kärnavfallsfonden minskade sina placeringar i Riksgäldskontoret med 1,3 miljarder kronor. Centrala studiestödsnämnden ökade lånen med 1,0 miljard kronor, vilket också bidrog till en ökad nettoutlåning.  

 

På grund av att myndigheterna ökade behållningarna på sina räntekonton minskade nettoutlåningen med 4,4 miljarder kronor, netto. Den minskade även med anledning av att Pensionsmyndigheten placerade ytterligare 3,2 miljarder kronor från premiepensionssystemet på konto i Riksgäldskontoret.

 

I februari 2012 lånade Riksgäldskontoret ut 7,9 miljarder kronor till Riksbanken, vilket var 15,6 miljarder kronor lägre än motsvarande utlåning i år. Detta förklarar skillnaden mellan utfallet i februari 2013 och motsvarande månad föregående år.

 

Det ackumulerade utfallet för nettoutlåningen för 2013 uppgår till 102,0 miljarder kronor, vilket är 96,2 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. Skillnaden beror främst på årets utlåning till Riksbanken.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026