Månadsutfall för statens budget februari 2013
Publicerad 25 Mars 2013

Inkomsterna på statens budget uppgick i februari till 103,5 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor lägre än motsvarande månad föregående år. Utfallet för perioden januari-februari uppgår till 154,9 miljarder kronor, vilket är 5,6 miljarder kronor lägre än samma period föregående år.

 

Bidrag m.m. från EU

Bidragen från EU uppgick i februari till 6,5 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Inkomsterna för perioden januari-februari uppgår till 6,6 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder kronor (25,7 procent) högre än samma period föregående år.

 

Utfallet i februari avser främst bidrag från EU:s jordbruksfonder där inkomsterna för gårdsstödet blev 5,5 miljarder kronor. Det är en ökning med 0,4 miljarder kronor jämfört med samma månad föregående år. Utfallet avser även Bidrag från Europeiska socialfonden där inkomsterna blev 0,9 miljarder kronor i februari, vilket är en ökning med motsvarande belopp jämfört med föregående år.

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick till -19,7 miljarder kronor. I februari 2012 var utfallet -19,1 miljarder kronor. Skillnaden beror framför allt på högre förskottsutbetalningar till kommuner och landsting.

 

Den debiterade källskatten blev 48,9 miljarder kronor. Det är 2,4 miljarder kronor högre än i februari 2012.

 

Uppbörden av inkomstskatt i februari 2013 avser främst arbete utfört i januari. Bruttolönen uppgick preliminärt till 116,0 miljarder kronor i januari 2012, vilket är en ökning med 3,0 procent jämfört med januari 2012. I budgetpropositionen för 2013 bedömdes lönesumman öka med 3,8 procent för inkomståret 2013.   

 

Förskottsutbetalningarna av inkomstskatt till kommuner och landsting uppgick till 48,9 miljarder kronor. Det är 2,8 miljarder kronor högre än i februari 2012.

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev 12,9 miljarder kronor, vilket är 1,7 miljarder kronor lägre än i februari 2012.

 

I februari 2013 uppgick den totala preliminära skatten till 12,6 miljarder kronor. Det är 2,4 miljarder kronor lägre än 2012. Preliminär skatt att betala uppgick till 12,8 miljarder kronor och preliminär skatt att återfå uppgick till 0,2 miljarder kronor.

 

Socialavgifter och löneskatter

Nettoutfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgick till 30,7 miljarder kronor i februari.

 

Den totala uppbörden av arbetsgivaravgifter uppgick enligt Skatteverket till 34,8 miljarder kronor i februari 2013. Det är en ökning med 1,2 miljarder kronor (3,6 procent) jämfört med februari 2012. Uppbörden av socialavgifter och löneskatter påverkas i hög grad av utvecklingen av lönesumman och avgiftssatserna. För arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift är den totala avgiftssatsen 31,42 procent för 2013, vilket är oförändrat jämfört med 2012. En viss omfördelning har skett jämfört med 2012.   

 

Skatt på varor och tjänster

Utfallet för Skatt på varor och tjänster uppgick till 49,6 miljarder kronor i februari. För årets två första månader blev utfallet 78,2 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor högre än motsvarande period 2012.

 

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto blev 56,9 miljarder kronor för de två första månaderna, vilket är 0,4 miljarder kronor högre än samma period föregående år.

 

Inkomsterna från Tobaksskatt uppgick till 1,9 miljarder kronor för perioden januari-februari. Det är en minskning med 0,7 miljarder kronor jämfört med de samma period 2012. I januari 2012 var inkomsterna från Tobaksskatt mycket höga. Det beror främst på förtidsbeskattning av tobak för att undvika den skattehöjning som infördes från och med den 1 januari 2012. Det är framför allt cigaretter som beskattats i förtid.

 

Inkomsterna från Energiskatt uppgick till 11,5 miljarder kronor de första två månaderna. Det är 0,6 miljarder kronor mer än för motsvarande period föregående år. Det är framför allt Energiskatt på elkraft som ökat. Inkomsterna från Skatt på Elektrisk kraft uppgick för de två första månaderna till 4,3 miljarder kronor. Det är en ökning med 0,5 miljarder kronor jämfört med motsvarande period föregående år, vilket framför allt beror på att medeltemperaturen har varit lägre 2013 än 2012.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev 23,5 miljarder kronor i februari 2013, vilket är marginellt högre än i februari 2012.

 

I februari 2013 uppgick debiteringarna på skattekonto till 137,1 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder kronor högre än i februari 2012. Inbetalningarna till skattekonto var 164,7 miljarder kronor. Det är 0,8 miljarder kronor lägre än i februari 2012.

 

Utfallet för Utbetalningar från skattekontot blev 18,9 miljarder kronor, vilket är 1,7 miljarder kronor lägre än i februari 2012.  

 

Utbetalningar av husavdrag (ROT- och RUT-avdrag) redovisas löpande under Betalningsdifferenser. Skattereduktionen redovisas senare i samband med den slutliga skatten. I februari uppgick utbetalningar av husavdrag sammanlagt till 1,3 miljarder kronor.

 

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026