Månadsutfall för statens budget december 2013
Publicerad 30 Januari 2014

Saldot i statens budget för december blev ett underskott på 96,4 miljarder kronor. I december 2012 var underskottet 79,4 miljarder kronor, en skillnad på 17,0 miljarder kronor. De totala utgifterna på statens budget uppgick i december till 123,1 miljarder kronor, vilket är 13,6 miljarder kronor högre än i december 2012. De totala inkomsterna på statens budget i december 2013 uppgick till 26,7 miljarder kronor, vilket är 3,4 miljarder kronor lägre än samma period föregående år.

 

Preliminärt utfall för 2013

Utfallet för december 2013 rapporterades av myndigheterna den 17 januari 2014. Tillsammans med utfallet från årets övriga månader är det ett första preliminärt utfall för helåret 2013, som kommer att förändras i samband med myndigheternas bokslutsjusteringar. Det innebär att Ekonomistyrningsverket i samband med decemberutfallet gör en första uppföljning av helårsutfallet jämfört med föregående år.

 

Årets budgetsaldo blev ett underskott på 130,9 miljarder kronor. År 2012 var underskottet 24,9 miljarder kronor. Den största enskilda orsaken till att underskottet blivit större är att Riksgäldskontoret har lånat ut motsvarande 103,6 miljarder kronor till Riksbanken. Detta redovisas i posten Riksgäldskontorets nettoutlåning.

 

De totala inkomsterna uppgår preliminärt för 2013 till 789,9 miljarder kronor, vilket är en ökning med 2,4 miljarder kronor jämfört med föregående år.

 

De totala utgifterna uppgår preliminärt till 920,8 miljarder kronor, vilket är en ökning med 108,3 miljarder kronor jämfört med 2012.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall dec 2013 Utfall dec 2012 Förändring dec Utfall jan-dec 2013 Utfall jan-dec 2012 Förändring jan-dec Prognos 2013 SB 2013 ÄB 2013
Totala inkomster 26,7 30,1 -3,4 789,9 787,6 2,4 786,7 829,6  
Totala utgifter 123,1 109,5 13,6 920,8 812,5 108,3 916,7 837,2 10,9
Budgetsaldo -96,4 -79,4 -17,0 -130,9 -24,9 -106,0 -130,0 -7,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Utgiftstaket för 2013 är fastställt till 1 095 miljarder kronor. Det är 11 miljarder kronor (1,0 procent) högre än utgiftstaket 2012. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. samt Ålderspensionssystemet vid sidan om statens budget.

 

De takbegränsade utgifterna i december blev 115,7 miljarder kronor, vilket är 8,9 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Årets takbegränsade utgifter uppgår till 1 067,1 miljarder kronor, vilket är 44,9 miljarder kronor högre än 2012. Ökningen förklaras både av högre utgifter på flera olika utgiftsområden och av högre utgifter för pensionssystemet vid sidan av statens budget. Marginalen till utgiftstaket blev preliminärt 27,9 miljarder kronor.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall dec 2013 Utfall dec 2012 Förändring dec Utfall jan-dec 2013 Utfall jan-dec 2012 Förändring jan-dec Prognos 2013 SB 2013 ÄB 2013
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 92,3 85,2 7,1 810,3 783,7 26,6 809,3 809,3 10,9
Ålderspensionssystemet 23,4 21,6 1,8 256,7 238,5 18,3 256,8 256,9
Takbegränsade utgifter 115,7 106,9 8,9 1 067,1 1 022,2 44,9 1 066,1 1 066,2 10,9
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2012 och 2013
LänkTotala inkomster per månad utfall 2012 och 2013


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026