Månadsutfall för statens budget december 2013
Publicerad 30 Januari 2014
Specifikation av utgifter på statens budget år 2013, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall dec 2013 Utfall dec 2012 Förändring dec Utfall jan-dec 2013 Utfall jan-dec 2012 Förändring jan-dec Prognos 2013 SB 2013 ÄB 2013
01 Rikets styrelse 951 1 059 -108 11 785 11 529 256 11 985 11 979 -9
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 1 348 1 373 -25 16 056 13 511 2 545 16 120 16 274
03 Skatt, tull och exekution 832 818 14 10 420 10 272 147 10 361 10 223 130
04 Rättsväsendet 3 822 3 885 -64 39 265 38 213 1 052 39 172 39 391 1
05 Internationell samverkan 127 102 26 1 824 1 550 275 1 757 2 034
06 Försvar och samhällets krisberedskap 8 418 8 225 193 45 329 45 462 -132 45 194 46 197 1
07 Internationellt bistånd 6 498 5 355 1 143 30 773 30 197 576 30 607 31 192 -189
08 Migration 1 112 999 113 9 776 8 248 1 528 9 911 9 504 499
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 7 054 5 926 1 129 58 940 58 690 250 58 779 62 252 312
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 8 392 7 906 487 96 385 94 853 1 532 96 377 94 422 3 200
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 305 3 414 -110 39 987 41 342 -1 354 40 008 40 000
12 Ekonomisk trygghet för familjer 6 319 6 071 248 78 533 75 579 2 954 78 636 78 137 250
13 Integration och jämställdhet 737 242 495 8 844 6 753 2 091 8 732 10 476
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 960 6 235 -275 69 711 66 633 3 078 70 162 67 233 1 156
15 Studiestöd 1 509 1 480 29 20 562 21 068 -505 20 575 22 026 418
16 Utbildning o universitetsforskning 5 676 5 026 651 56 424 53 837 2 587 56 329 57 137 452
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 525 512 13 12 720 12 318 402 12 693 12 689 9
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 130 113 18 995 981 14 994 1 193 4
19 Regional tillväxt 544 625 -81 3 297 3 408 -111 3 337 3 391 30
20 Allmän miljö- och naturvård 625 634 -10 4 808 4 831 -23 4 732 4 893
21 Energi 472 417 54 2 619 2 713 -94 2 666 2 813 -1
22 Kommunikationer 6 866 6 491 374 43 725 42 861 864 43 691 44 604 0
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 7 495 7 364 132 16 003 16 387 -383 16 019 16 591 1
24 Näringsliv 897 666 231 5 220 5 882 -662 5 203 5 253 3
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 409 7 094 315 88 915 85 138 3 776 88 915 88 906 9
26 Statsskuldsräntor m.m. 2 335 6 464 -4 129 16 491 27 381 -10 890 16 072 22 168
27 Avgiften till EU 5 301 3 192 2 109 37 412 31 452 5 960 36 373 33 494 4 622
90 Förändring av anslagsbehållningar -3 004
Summa utgiftsområden 94 661 91 689 2 972 826 821 811 088 15 733 825 398 831 467 10 897
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 92 326 85 225 7 101 810 330 783 706 26 624 809 326 809 299 10 897
  Riksgäldskontorets nettoutlåning 30 784 23 038 7 746 96 222 1 009 95 213 90 556 4 949
  Kassamässig korrigering -2 318 -5 229 2 911 -2 224 384 -2 608 751 751
Totala utgifter 123 127 109 498 13 629 920 819 812 480 108 338 916 705 837 167 10 897
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026