Månadsutfall för statens budget december 2013
Publicerad 30 Januari 2014

Inkomster på statens budget i december 2013

Inkomsterna på statens budget i december 2013 uppgick till 26,7 miljarder kronor, vilket är 3,4 miljarder kronor lägre än i december 2012.  De löpande redovisade skatterna blev 2,9 miljarder kronor lägre.

 

I samband med decemberutfallet görs en första uppföljning av helårsutfallet jämfört med föregående år. De totala inkomsterna för 2013 uppgår preliminärt till 789,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 2,4 miljarder kronor  jämfört med föregående år. De löpande kassamässigt redovisade skatteinkomsterna minskade med 17,3 miljarder kronor och beror främst på högre utbetalningar till kommuner och landsting. Inkomster av försåld egendom är 20,3 miljarder kronor högre då staten i juni respektive september sålde aktier i Nordea, vilket ökat inkomsterna på inkomsttitel med 19,6 miljarder kronor (se även Riksgäldskontorets nettoutlåning på utgiftssidan).

 

Skatter

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Inkomstskatten för fysiska personer, netto, uppgick till -137,1 miljarder kronor 2013. Jämfört med 2012 är det en minskning av nettoinkomsterna med 26,8 miljarder kronor. Det lägre utfallet beror på att förskottsutbetalningar av kommunalskattemedel till kommuner och landsting ökat med 33,4 miljarder kronor, vilket innebär en lägre inkomst för staten från fysiska personer. Orsaken till de högre utbetalningarna är främst att lönesumman antas bli högre 2013 än 2012.

Den debiterade källskatten uppgår 2013 till 572,3 miljarder kronor, vilket är 15,1 miljarder kronor högre än föregående år.

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 114,3 miljarder kronor 2013, vilket är 36,5 miljarder kronor högre än 2012.  Av detta beror 38,0 miljarder kronor på att ESV under 2012 ändrade tidpunkten för omföringar av särskild löneskatt, pensionskostnader samt fastighetsskatt. Omföringarna gjordes då två gånger, dels enligt den gamla principen i efterskott, dels enligt den nya i förskott. Detta påverkar jämförelsen av det totala utfallet för juridiska personers inkomstskatt mellan åren.

Bortsett från omföringarna har juridiska personers skatt minskat med 1,5 miljarder kronor. Inbetalad preliminärskatt under 2013 blev drygt 7 miljarder kronor lägre än 2012, och påverkades av den genomförda bolagsskattesänkningen från 26,3 till 22,0 procent. Detta motverkades dock av att inkomster från anstånd som upphörde under året var knappt 8 miljarder kronor högre än 2012.

 

Socialavgifter och löneskatter

Utfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgick för 2013 till 343,4 miljarder kronor. Det innebär att nettoutfallet för Socialavgifter och löneskatter minskat med 19,1 miljarder kronor. Av det beror 27,8 miljarder kronor på att ESV under 2012 ändrade tidpunkten för omföringar av särskild löneskatt, pensionskostnader samt fastighetsskatt. Omföringarna gjordes då två gånger, dels enligt den gamla principen i efterskott, dels enligt den nya i förskott. Detta påverkar jämförelsen av nettoutfallet för Socialavgifter och löneskatter mellan åren.

 

Om man bortser från omföringen så har nettoutfallet för Socialavgifter och löneskatter ökat med 7,7 miljarder kronor. Orsaken är främst den positiva utvecklingen av lönesumman. Den allmänna löneavgiften har ökat med 12,7 miljarder kronor, vilket förutom lönesummeutvecklingen beror på att avgiften höjdes med 0,67 procentenheter 2013. Eftersom sjukförsäkringsavgiften sänktes lika mycket har den minskat med 7,6 miljarder kronor.

 

I december uppgick nettoutfallet för Socialavgifter och löneskatter till 57,3 miljarder kronor, vilket är 1,1 miljard kronor högre än i december 2012. I nettoutfallet ingår omföringar från juridiska personers inkomstskatt på 32,5 miljarder avseende löneskatt, pensionskostnader. Den totala uppbörden av arbetsgivaravgifter uppgick enligt Skatteverket till 35,8 miljarder kronor i december 2013, vilket är 2,2 procent högre än i december 2012. Uppbörden av socialavgifter och löneskatter påverkas i hög grad av utvecklingen av lönesumman och avgiftssatserna.

 

Skatt på egendom

Skatt på egendom har minskat med 10,8  miljarder kronor jämfört med 2012. Av det beror 11,9 miljarder kronor på att ESV under 2012 ändrade tidpunkten för omföringar av särskild löneskatt, pensionskostnader samt fastighetsskatt. Omföringarna gjordes då två gånger, dels enligt den gamla principen i efterskott, dels enligt den nya i förskott. Detta påverkar jämförelsen av skatt på egendom mellan åren.

 

Bortsett från omföringen så har Skatt på egendom ökat med 1,1 miljarder kronor, vilket främst beror på högre inkomster från stämpelskatt.

 

Skatt på varor och tjänster

Det preliminära helårsutfallet för Skatt på varor och tjänster uppgick till 431,4 miljarder kronor. Det är 7,3 miljarder kronor mer än föregående år.

 

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto uppgick till 310,4 miljarder kronor, vilket är 6,6 miljarder kronor högre än föregående år. Energiskatten uppgår totalt till 65,5 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor högre än föregående år.

 

Inkomsterna från Tobaksskatt uppgick till 11,2 miljarder kronor, vilket är en minskning med 0,6 miljarder kronor jämfört med 2012. Under 2012 var inkomsterna från Tobaksskatt extremt höga, då ett företag som var godkänt för att hantera tobak under skattefrihet (skatteupplag) valt att beskatta tobaken i förtid för att undvika den skattehöjning som infördes från och med den 1 januari 2012. I vanliga fall lagras tobaken obeskattad till dess den säljs vidare till återförsäljare.

 

Övriga inkomster

 

Inkomster av statens verksamhet

 

Rörelseöverskott

Inkomsterna från rörelseöverskott uppgick 2013 till 7,6 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än föregående år.

 

Inkomsterna avser främst Riksbankens inlevererade överskott som levererades in i april och uppgick till 6,8 miljarder kronor. Motsvarande belopp var 7,5 miljarder kronor under 2012.

 

Affärsverket Svenska kraftnät levererade in utdelning i juni om 0,6 miljarder kronor. Motsvarande belopp var 0,4 miljarder kronor under 2012.

 

Det inlevererade överskottet av statsstödd exportkredit uppgår under 2013 till 0,1 miljard kronor vilket är i nivå med utfallet föregående år.

 

Överskott av statens fastighetsförvaltning

Inkomsterna från överskott av statens fastighetsförvaltning uppgick 2013 till 0,5 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än föregående år.

 

Huvuddelen av inkomsterna (0,4 miljarder kronor) avser överskott från Statens fastighetsverk.

 

Ränteinkomster

Ränteinkomsterna uppgick 2013 till 6,0 miljarder kronor under 2013, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än föregående år.

 

Räntor på studielån är 0,4 miljarder kronor lägre i år jämfört med föregående år.

 

Räntor på skattekonton är 0,6 miljarder kronor högre i år jämfört med föregående år. Det högre beloppet avser september månad och beror huvudsakligen på ränteinkomster med anledning av Skatteverkets beslut om kapitalvinstbeskattning av Sandvik AB.

 

Inkomster av statens aktier

Inkomster av statens aktier uppgick 2013 till 20,7 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljard kronor lägre än föregående år. Årets utdelningar framgår av nedanstående tabell.

 

Hittills erhållna aktieutdelningar 2013 redovisade mot inkomsttitel 2411

Miljarder kronor

 

 

 

 

2013

2012

Förändring

Akademiska hus

1,4

1,2

0,2

Apoteket

0,0

0,2

-0,2

Bostadsgaranti

0,0

0,0

0,0

Jernhusen

0,1

0,1

0,0

LKAB

5,5

5,0

0,5

Nordea

0,7

0,6

0,1

Nordiska investeringsbanken

0,2

-

0,2

Posten

0,1

0,2

-0,1

SJ

0,2

0,0

0,2

Specialfastigheter AB

0,3

0,0

0,3

Sveaskog

0,4

4,5

-4,1

Svensk Bilprovning

0,1

0,0

0,1

Svensk exportkredit

0,2

0,4

-0,2

Telia Sonera

4,6

4,6

0,0

Teracom

0,1

0,1

0,0

Vasallen

0,0

-

0,0

Vattenfall

6,8

4,4

2,4

Vectura consulting

Övriga

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

-0,4

Totalt

20,7

21,7

-1,0

 

Utdelningen från Sveaskog är 4,1 miljarder kronor lägre i år jämfört med föregående år. Det beror på att bolaget under 2012 betalade ut en extrautdelning om 4,0 miljarder kronor i syfte att minska soliditeten till regeringens soliditetsmål för Sveaskog.

 

Vattenfalls utdelning är 2,4 miljarder kronor högre i år jämfört med föregående år. Utdelningen baseras på koncernens resultat efter skatt. Resultatet har ökat från 10,4 miljarder kronor 2011 till 17,2 miljarder kronor 2012.

 

Utdelningen från LKAB uppgick till 5,5 miljarder kronor i år. Den består dels av en ordinarie utdelning om 3,5 miljarder kronor motsvarande 39,8 procent av koncernens resultat 2012 före skatt, dels av en extrautdelning om 2,0 miljarder kronor. Föregående års ordinarie utdelning om 5,0 miljarder kronor motsvarade 46 procent av koncernens resultat 2011 före skatt.

 

Offentligrättsliga avgifter

Inkomsterna från Offentligrättsliga avgifter uppgick 2013 till 10,6 miljarder kronor 2013, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än föregående år.

 

Inkomsterna från expeditions- och ansökningsavgifter uppgick till 0,8 miljarder kronor, vilket är i motsvarande nivå som utfallet samma period föregående år.

 

Inkomsterna från Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor uppick till 5,1 miljarder kronor  i år, vilket är 0,1 miljard kronor lägre än utfallet föregående år. I mars månad var inkomsterna 0,4 miljarder kronor lägre än motsvarande månad 2012. Differensen beror på att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) återförde bokslutsperiodiseringen under mars månad. Omvänd effekt kan antas uppstå i bokslutet för 2013. Det skulle innebära att det slutliga utfallet på inkomsttiteln blir cirka 5,3 miljarder kronor.

 

Inkomsterna från avgifter vid kronofogdemyndigheterna uppgick till 1,7 miljarder kronor 2013, vilket är 0,4 miljarder kronor högre än föregående år. Skillnaden mellan åren avser i huvudsak mars månad, där årets inkomster uppgår till 0,4 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor högre än motsvarande månad 2012. Orsaken till denna skillnad är att Kronofogdemyndigheten från och med 2013 ändrat principerna för redovisning av avgifter mot inkomsttiteln när det gäller grundavgifter i allmänna mål. Övergångseffekten blir en intäkt om 0,3 miljarder kronor som bokförts på mars månad.

 

Inkomsterna från avgifter vid Transportstyrelsen uppgår hittills i år till 1,6 miljarder kronor, vilket är i nivå med utfallet motsvarande period föregående år.

 

Försäljningsinkomster

Försäljningsinkomsterna uppgick 2013 till 0,1 miljard kronor vilket är i nivå med utfallet föregående år. Inkomsterna avser uppbörd av felparkeringsavgifter.

 

Inkomster av försåld egendom

Inkomsterna av försåld egendom uppgick 2013 till 20,6 miljarder kronor. Det är 20,3 miljarder kronor högre än samma period föregående år.

 

Staten sålde i juni respektive september aktier i Nordea till ett värde av 19,5 miljarder kronor respektive 21,6 miljarder kronor. Statens inkomster på inkomsttitel har som en följd av försäljningen ökat med 9,3 miljarder kronor i juni och 10,3 miljarder kronor i september.

 

I slutet av juli sålde staten även Vectura Consulting AB, vilket har ökat inkomsterna med 0,9 miljarder kronor.

 

Bidrag m.m. från EU

Årsutfallet för Bidrag m.m. från EU uppgick till 10,3 miljarder kronor. Det är 0,5 miljarder kronor högre än utfallet samma period föregående år.

 

Inkomsterna i december blev 0,7 miljarder kronor. 0,3 miljarder kronor av dessa var bidrag från EU:s jordbruksfonder och 0,3 miljarder kronor var bidrag från transeuropeiska nätverk.

 

Bidragen från EU:s jordbruksfonder uppgick till 7,5 miljarder kronor 2013, vilket är 1,0 miljard kronor lägre än motsvarande period föregående år. Bidragen från EU:s jordbruksfonder avser främst inkomster för gårdsstödet som uppgick till 5,7 miljarder kronor 2013. Bidragen från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling uppgick till 1,6 miljarder kronor 2013, vilket är 1,0 miljard kronor lägre än samma period föregående år.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026