Månadsutfall för statens budget november 2013
Publicerad 19 December 2013

Saldot i statens budget är ett underskott på -34,5 miljarder kronor för perioden januari-november, vilket är 88,9 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. De totala inkomsterna för årets första elva månader uppgår till 763,2 miljarder kronor, vilket är 5,8 miljarder kronor högre än samma period föregående år. De totala utgifterna för perioden januari-november är 797,7 miljarder kronor, vilket är 94,7 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. De högre utgifterna beror främst på att Riksgäldskontoret har lånat ut 103,6 miljarder kronor till Riksbanken.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall nov 2013 Utfall nov 2012 Förändring nov Utfall jan-nov 2013 Utfall jan-nov 2012 Förändring jan-nov Prognos 2013 SB 2013 ÄB 2013
Totala inkomster 71,5 72,6 -1,1 763,2 757,4 5,8 786,7 829,6  
Totala utgifter 58,0 64,3 -6,3 797,7 703,0 94,7 916,7 837,2 10,9
Budgetsaldo 13,5 8,3 5,2 -34,5 54,5 -88,9 -130,0 -7,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Utgiftstaket för 2013 är fastställt till 1 095 miljarder kronor. Det är 11 miljarder kronor (1,0 procent) högre än utgiftstaket för 2012. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

De takbegränsade utgifterna för perioden januari-november uppgår till 951,3 miljarder kronor, vilket är 36,0 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det är främst utgifterna för Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget som har ökat med 16,5 miljarder kronor och uppgår hittills i år till 233,3 miljarder kronor. Ökningen beror framför allt på den årliga omräkningen av pensionerna.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall nov 2013 Utfall nov 2012 Förändring nov Utfall jan-nov 2013 Utfall jan-nov 2012 Förändring jan-nov Prognos 2013 SB 2013 ÄB 2013
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 67,3 69,2 -1,9 718,0 698,5 19,5 809,3 809,3 10,9
Ålderspensionssystemet 21,5 20,0 1,5 233,3 216,9 16,5 256,8 256,9
Takbegränsade utgifter 88,8 89,2 -0,4 951,3 915,3 36,0 1 066,1 1 066,2 10,9
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2012 och 2013
LänkTotala inkomster per månad utfall 2012 och 2013


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026