Månadsutfall för statens budget november 2013
Publicerad 19 December 2013
Specifikation av utgifter på statens budget år 2013, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall nov 2013 Utfall nov 2012 Förändring nov Utfall jan-nov 2013 Utfall jan-nov 2012 Förändring jan-nov Prognos 2013 SB 2013 ÄB 2013
01 Rikets styrelse 1 031 981 50 10 834 10 470 364 11 985 11 979 -9
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 952 980 -28 14 708 12 138 2 571 16 120 16 274
03 Skatt, tull och exekution 893 901 -8 9 588 9 454 133 10 361 10 223 130
04 Rättsväsendet 3 385 3 381 3 35 444 34 328 1 116 39 172 39 391 1
05 Internationell samverkan 162 100 62 1 697 1 448 249 1 757 2 034
06 Försvar och samhällets krisberedskap 7 063 7 620 -558 36 911 37 237 -326 45 194 46 197 1
07 Internationellt bistånd 2 689 3 674 -986 24 275 24 842 -567 30 607 31 192 -189
08 Migration 757 597 160 8 663 7 248 1 415 9 911 9 504 499
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 609 4 635 -26 51 885 52 764 -879 58 779 62 252 312
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 8 032 8 087 -56 87 993 86 947 1 045 96 377 94 422 3 200
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 293 3 398 -104 36 683 37 928 -1 245 40 008 40 000
12 Ekonomisk trygghet för familjer 6 403 6 258 145 72 213 69 508 2 705 78 636 78 137 250
13 Integration och jämställdhet 775 426 349 8 107 6 511 1 596 8 732 10 476
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 943 5 770 173 63 751 60 398 3 353 70 162 67 233 1 156
15 Studiestöd 1 647 1 626 21 19 054 19 588 -534 20 575 22 026 418
16 Utbildning o universitetsforskning 4 291 4 205 86 50 748 48 811 1 937 56 329 57 137 452
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 436 390 47 12 195 11 806 389 12 693 12 689 9
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 84 72 11 865 868 -3 994 1 193 4
19 Regional tillväxt 284 306 -22 2 752 2 782 -30 3 337 3 391 30
20 Allmän miljö- och naturvård 357 395 -38 4 184 4 196 -13 4 732 4 893
21 Energi 260 386 -126 2 147 2 296 -149 2 666 2 813 -1
22 Kommunikationer 3 865 3 911 -46 36 860 36 370 490 43 691 44 604 0
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 580 607 -27 8 508 9 023 -515 16 019 16 591 1
24 Näringsliv 517 1 650 -1 133 4 323 5 217 -894 5 203 5 253 3
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 409 7 094 315 81 506 78 044 3 462 88 915 88 906 9
26 Statsskuldsräntor m.m. 6 889 293 6 596 14 156 20 917 -6 761 16 072 22 168
27 Avgiften till EU 1 618 1 745 -127 32 111 28 260 3 851 36 373 33 494 4 622
90 Förändring av anslagsbehållningar -3 004
Summa utgiftsområden 74 224 69 490 4 733 732 160 719 399 12 762 825 398 831 467 10 897
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 67 335 69 197 -1 863 718 004 698 482 19 523 809 326 809 299 10 897
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -10 783 -3 411 -7 372 65 438 -22 029 87 467 90 556 4 949
  Kassamässig korrigering -5 437 -1 772 -3 665 94 5 613 -5 519 751 751
Totala utgifter 58 003 64 307 -6 303 797 692 702 982 94 710 916 705 837 167 10 897
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026