Månadsutfall för statens budget november 2013
Publicerad 19 December 2013

Inkomsterna för perioden januari-november uppgår till 763,2  miljarder kronor, vilket är 5,8 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. Orsaken är främst högre inkomster från försåld egendom som ökat med 20,6 miljarder kronor.

 

ESV har ändrat tidpunkten för omföringar mellan områdena Juridiska personers inkomstskatt, Socialavgifter och löneskatter samt Skatt på egendom från maj till december. Förändringen påverkar till och med december jämförelserna i förhållande till föregående år inom respektive område.

 

Skatter

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Inkomstskatten för fysiska personer, netto, uppgår hittills i år till -118,6 miljarder kronor. Det är en minskning av nettoinkomsterna med 23,6 miljarder kronor. Av detta belopp avser 30,6 miljarder kronor högre förskottsutbetalningar till kommuner och landsting, vilket innebär en lägre nettoinkomst för staten från fysiska personer. De högre utbetalningarna beror på att lönesumman antas bli högre 2013 än 2012. Den debiterade källskatten uppgår hittills i år till 525,6 miljarder kronor, vilket är 14,5 miljarder kronor högre än föregående år.

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto uppgår hittills i år till 147,6 miljarder kronor, vilket är 35,7 miljarder kronor högre än samma period 2012.  Den främsta anledningen till det högre utfallet är att ESV ändrat tidpunkten för omföringar av särskild löneskatt, pensionskostnader samt fastighetsskatt från maj till december. Sammanlagt omfördes 40 miljarder kronor 2012. Den förändrade tidpunkten för omföringarna påverkar inte årsutfallet.

 

Bortsett från omföringarna har juridiska personers skatt minskat med 4,3 miljarder kronor. Debiterad preliminärskatt avseende 2013 har minskat med 18,6 miljarder kronor medan debiterad skatt för äldre år har ökat med 13,6 miljarder kronor. Även debiterad slutlig skatt avseende anstånd som upphör har ökat med 8,2 miljarder kronor. 5,1 miljarder kronor betalades in i september och 1,9 miljarder kronor i november.

 

Socialavgifter och löneskatter

Utfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgår för de elva första månaderna till 286,1 miljarder kronor. Det innebär att nettoutfallet för Socialavgifter och löneskatter minskat med 20,1 miljarder kronor. Den främsta anledningen till avvikelsen är att ESV ändrat tidpunkten för omföringar av särskild löneskatt, pensionskostnader från maj till december. Sammanlagt omfördes 27,8 miljarder kronor från juridiska personers inkomstskatt 2012.

 

Om man bortser från omföringen så har nettoutfallet för Socialavgifter och löneskatter ökat med 7,7 miljarder kronor. Orsaken är främst den positiva utvecklingen av lönesumman. Den allmänna löneavgiften har ökat med 11,8 miljarder kronor, vilket förutom lönesummeutvecklingen beror på att avgiften höjdes med 0,67 procentenheter 2013. Eftersom sjukförsäkringsavgiften sänktes lika mycket har den minskat med 7,0 miljarder kronor.

 

I november uppgick nettoutfallet för Socialavgifter och löneskatter till 25,3 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor högre än i november 2012. Den totala uppbörden av arbetsgivaravgifter uppgick enligt Skatteverket till 35,6 miljarder kronor i november 2013. Det är en ökning med 0,6 miljard kronor (1,9 procent) jämfört med november 2012.

 

Skatt på egendom

Skatt på egendom har minskat med 11,0  miljarder jämfört med 2012. Orsaken är att ESV ändrat tidpunkten för omföringar av fastighetsskatt från juridiska personers inkomstskatt från maj till december. Sammanlagt omfördes 11,9 miljarder kronor 2012. Bortsett från omföringen har så har Skatt på egendom ökat med 0,9 miljarder kronor, vilket beror på högre inkomster från stämpelskatt.

 

Skatt på varor och tjänster

Utfallet för Skatt på varor och tjänster uppgår till 393,4 miljarder kronor för perioden januari-november. Det är 7,5 miljarder kronor mer än för motsvarande period föregående år.

 

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto uppgår till 281,8 miljarder kronor, vilket är 7,1 miljarder kronor högre än föregående år.

 

Energiskatten uppgår totalt till 60,2 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor högre än för motsvarande period föregående år.

 

Inkomsterna från Tobaksskatt uppgår till 10,4 miljarder kronor för de elva första månaderna. Det är en minskning med 0,6 miljarder kronor jämfört samma period 2012. I januari 2012 var inkomsterna från Tobaksskatt extremt höga, vilket berodde på att ett företag som var godkänt för att hantera tobak under skattefrihet (skatteupplag) valt att beskatta tobaken i förtid för att undvika den skattehöjning som infördes från och med den 1 januari 2012. I vanliga fall lagras tobaken obeskattad till dess den säljs vidare till återförsäljare.

 

Övriga inkomster

 

Inkomster av statens verksamhet

 

Rörelseöverskott

Inkomsterna från rörelseöverskott uppgår för perioden januari-november till 7,6 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år.

 

Inkomsterna avser främst Riksbankens inlevererade överskott som levererades in i april och uppgick till 6,8 miljarder kronor. Affärsverket Svenska kraftnät levererade in utdelning i juni om 0,6 miljarder kronor.

 

Ränteinkomster

Ränteinkomsterna uppgår till 5,6 miljarder kronor för perioden januari-november, vilket är 0,1 miljard kronor högre än motsvarande period föregående år.

 

Räntor på studielån (titel 2343) är 0,4 miljarder kronor lägre hittills i år jämfört med motsvarande period föregående år.

 

Räntor på skattekonton (titel 2397) är 0,6 miljarder kronor högre hittills i år jämfört med motsvarande period föregående år. Det högre beloppet avser september månad och beror huvudsakligen på ränteinkomster med anledning av Skatteverkets besult om kapitalvinstbeskattning av Sandvik AB.

 

Inkomster av statens aktier

Inkomster av statens aktier uppgår till 20,7 miljarder kronor hittills i år, vilket är 1,0 miljard kronor lägre än samma period föregående år. Årets utdelningar framgår av nedanstående tabell.

 

Hittills erhållna aktieutdelningar 2013 redovisade mot inkomsttitel 2411

Miljarder kronor

 

 

 

 

2013

2012

Förändring

Akademiska hus

1,4

1,2

0,2

Apoteket

0,0

0,2

-0,2

Bostadsgaranti

0,0

0,0

0,0

Jernhusen

0,1

0,1

0,0

LKAB

5,5

5,0

0,5

Nordea

0,7

0,6

0,1

Nordiska investeringsbanken

0,2

-

0,2

Posten

0,1

0,2

-0,1

SJ

0,2

0,0

0,2

Specialfastigheter AB

0,3

0,0

0,3

Sveaskog

0,4

4,5

-4,1

Svensk Bilprovning

0,1

0,0

0,1

Svensk exportkredit

0,2

0,4

-0,2

Telia Sonera

4,6

4,6

0,0

Teracom

0,1

0,1

0,0

Vasallen

0,0

-

0,0

Vattenfall

6,8

4,4

2,4

Vectura consulting

0,0

0,0

0,0

Totalt

20,7

21,3

-0,6

 

Utdelningen från Sveaskog är 4,1 miljarder kronor lägre i år jämfört med föregående år. Det beror på att bolaget under 2012 betalade ut en extrautdelning om 4,0 miljarder kronor i syfte att minska soliditeten till regeringens soliditetsmål för Sveaskog.

 

Vattenfalls utdelning är 2,3 miljarder kronor högre i år jämfört med föregående år. Utdelningen baseras på koncernens resultat efter skatt. Resultatet har ökat från 10,4 miljarder kronor 2011 till 17,2 miljarder kronor 2012.

 

Utdelningen från LKAB uppgår till 5,5 miljarder kronor i år. Den består dels av en ordinarie utdelning om 3,5 miljarder kronor motsvarande 39,8 procent av koncernens resultat 2012 före skatt, dels av en extrautdelning om 2,0 miljarder kronor. Föregående års ordinarie utdelning om 5,0 miljarder kronor motsvarade 46 procent av koncernens resultat 2011 före skatt.

 

Offentligrättsliga avgifter

Inkomsterna från Offentligrättsliga avgifter uppgår till 9,9 miljarder kronor hittills i år, vilket är 0,3 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år.

 

Inkomsterna från expeditions- och ansökningsavgifter (titel 2511) uppgår till 0,8 miljarder kronor, vilket motsvarar utfallet samma period föregående år.

 

Inkomsterna från Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor (titel 2525) uppgår till 4,7 miljarder kronor hittills i år, vilket är i nivå med utfallet under motsvarande period föregående år. I mars månad var inkomsterna 0,4 miljarder kronor lägre än motsvarande månad 2012. Differensen beror på att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) återförde bokslutsperiodiseringen under mars månad. Omvänd effekt kommer att uppstå i december då ny periodisering bokas upp.

 

Inkomsterna från avgifter vid kronofogdemyndigheterna (titel 2532) uppgår till 1,6 miljarder kronor hittills i år, vilket är 0,4 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. Skillnaden mellan åren avser i huvudsak mars månad, där årets inkomster uppgår till 0,4 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor högre än motsvarande månad 2012. Orsaken till denna skillnad är att Kronofogdemyndigheten från och med 2013 ändrat principerna för redovisning av avgifter mot inkomsttiteln när det gäller grundavgifter i allmänna mål. Övergångseffekten blir en intäkt om 0,3 miljarder kronor som bokförts på mars månad.

 

Inkomsterna från avgifter vid Transportstyrelsen (titel 2534) uppgår hittills i år till 1,4 miljarder kronor, vilket är i nivå med utfallet motsvarande period föregående år.

 

Inkomster av försåld egendom

Inkomsterna av försåld egendom uppgår för perioden januari-november till 20,6 miljarder kronor. Det är 20,6 miljarder kronor högre än samma period föregående år.

 

Staten sålde i juni respektive september aktier i Nordea till ett värde av 19,5 miljarder kronor respektive 21,6 miljarder kronor. Statens inkomster från försäljning av egendom har som en följd av försäljningen ökat med 9,3 miljarder kronor i juni och 10,3 miljarder kronor i september.

 

I slutet av juli sålde staten även Vectura Consulting AB, vilket har ökat inkomsterna med 0,9 miljarder kronor.

 

Bidrag m.m. från EU

Utfallet för Bidrag m.m. från EU uppgår för perioden januari-november till 9,6 miljarder kronor. Det är 0,5 miljarder kronor högre än utfallet samma period föregående år.

 

Bidragen från EU:s jordbruksfonder uppgår till 7,2 miljarder kronor för perioden, vilket är 0,7 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år. Bidragen från EU:s jordbruksfonder avser främst inkomster för gårdsstödet som uppgår till 5,7 miljarder kronor. Bidragen från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling uppgår till 1,4 miljarder kronor hittills i år, vilket är 0,7 miljarder kronor lägre än samma period föregående år.

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026