Månadsutfall för statens budget januari 2013
Publicerad 28 Februari 2013

Saldot i statens budget för januari 2013 blev ett underskott på 96,3 miljarder kronor, vilket är 81,7 miljarder kronor lägre än motsvarande månad föregående år. Skillnaden beror huvudsakligen på att Riksgäldskontoret lånat ut 73,2 miljarder kronor till Riksbanken.

 

De totala utgifterna på statens budget uppgick i januari till 147,7 miljarder kronor och blev därmed 76,9 miljarder kronor högre än i januari 2012. De totala inkomsterna på statens budget uppgick i januari till 51,3 miljarder kronor, vilket är 4,9 miljarder kronor lägre än samma period föregående år.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall jan 2013 Utfall jan 2012 Förändring jan Utfall jan-jan 2013 Utfall jan-jan 2012 Förändring jan-jan Prognos 2013 SB 2013 ÄB 2013
Totala inkomster 51,3 56,2 -4,9 51,3 56,2 -4,9 759,2 829,6  
Totala utgifter 147,7 70,8 76,9 147,7 70,8 76,9 833,1 837,2
Budgetsaldo -96,3 -14,6 -81,7 -96,3 -14,6 -81,7 -73,9 -7,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Utgiftstaket för 2013 är fastställt till 1 095 miljarder kronor. Det är 11 miljarder kronor (1,0 procent) högre än utgiftstaket 2012. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

De takbegränsade utgifterna blev i januari 87,3 miljarder kronor, vilket är 4,4 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Ökningen förklaras främst av högre avgifter till Europeiska unionen och högre utgifter för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall jan 2013 Utfall jan 2012 Förändring jan Utfall jan-jan 2013 Utfall jan-jan 2012 Förändring jan-jan Prognos 2013 SB 2013 ÄB 2013
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 66,3 63,5 2,8 66,3 63,5 2,8 807,8 809,3
Ålderspensionssystemet 21,0 19,5 1,5 21,0 19,5 1,5 256,8 256,9
Takbegränsade utgifter 87,3 83,0 4,4 87,3 83,0 4,4 1 064,6 1 066,2 0,0
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2012 och 2013
LänkTotala inkomster per månad utfall 2012 och 2013


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026