Månadsutfall för statens budget september 2012
Publicerad 30 Oktober 2012

Statens budget visade i september ett överskott på 2,8 miljarder kronor. Inkomsterna blev 57,5 miljarder kronor, vilket är 0,6 miljarder kronor lägre än i september föregående år. Utgifterna blev 54,7 miljarder kronor, vilket är 1,8 miljarder kronor högre än ifjol.

 

Hittills i år visar budgeten ett överskott på 60,5 miljarder kronor, vilket är 89,6 miljarder kronor lägre än för motsvarande period föregående år. Fram till och med september är de totala inkomsterna på statens budget 629,3 miljarder kronor, vilket är 80,6 miljarder kronor lägre jämfört med 2011. Det beror främst på slutreglering av kommunalskatter för 2010 och på att inkomster av försåld egendom är lägre. De totala utgifterna till och med september uppgår till 568,9 miljarder kronor, vilket är 9,0 miljarder kronor högre jämfört med 2011. De största ökningarna finns under utgiftsområdena Ekonomisk trygghet för familjer, Arbetsmarknad och arbetsliv, Kommunikationer och Avgiften till EU.

 

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall sep 2012 Utfall sep 2011 Förändring sep Utfall jan-sep 2012 Utfall jan-sep 2011 Förändring jan-sep Prognos 2012 SB 2012 ÄB 2012
Totala inkomster 57,5 58,2 -0,6 629,3 710,0 -80,6 813,0 833,1  
Totala utgifter 54,7 56,5 -1,8 568,9 559,8 9,0 831,2 814,4 3,4
Budgetsaldo 2,8 1,7 1,1 60,5 150,1 -89,6 -18,2 18,7
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Utgiftstaket för 2012 är fastställt till 1 084 miljarder kronor.

 

De takbegränsade utgifterna i september blev 81,9 miljarder kronor, vilket är 2,8 miljarder kronor högre än september föregående år. Hittills i år uppgår de takbegränsade utgifterna till 735,8 miljarder kronor, vilket är 26,4 miljarder kronor högre än föregående år.

 

Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget omfattas av utgiftstaket.

 

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall sep 2012 Utfall sep 2011 Förändring sep Utfall jan-sep 2012 Utfall jan-sep 2011 Förändring jan-sep Prognos 2012 SB 2012 ÄB 2012
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 62,0 60,5 1,4 558,9 544,8 14,1 787,0 792,0 3,4
Ålderspensionssystemet 19,9 18,5 1,4 176,9 164,6 12,3 238,7 238,6
Takbegränsade utgifter 81,9 79,1 2,8 735,8 709,4 26,4 1 025,6 1 030,6 3,4
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2011 och 2012
LänkTotala inkomster per månad utfall 2011 och 2012


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026