Månadsutfall för statens budget september 2012
Publicerad 30 Oktober 2012
Specifikation av utgifter på statens budget år 2012, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall sep 2012 Utfall sep 2011 Förändring sep Utfall jan-sep 2012 Utfall jan-sep 2011 Förändring jan-sep Prognos 2012 SB 2012 ÄB 2012
01 Rikets styrelse 909 872 37 8 532 8 324 208 11 855 11 809 8
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 926 897 29 9 856 9 253 604 13 443 13 359 2
03 Skatt, tull och exekution 803 798 4 7 691 7 283 408 10 290 10 179
04 Rättsväsendet 2 795 2 858 -63 27 623 26 982 641 38 132 37 871
05 Internationell samverkan 44 198 -154 1 179 1 433 -254 1 615 2 024
06 Försvar och samhällets krisberedskap 2 402 2 535 -133 25 086 23 989 1 097 45 165 45 578 46
07 Internationellt bistånd 2 241 1 418 824 18 035 17 810 225 29 821 30 264 1
08 Migration 503 464 39 5 708 5 439 268 8 496 9 068
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 5 051 4 526 525 43 501 41 645 1 857 58 848 60 078
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 7 693 8 533 -840 71 188 72 277 -1 088 95 033 93 353 2 099
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 433 3 581 -149 31 117 31 288 -171 41 300 41 060
12 Ekonomisk trygghet för familjer 6 339 6 169 170 57 121 54 541 2 581 75 608 76 717
13 Integration och jämställdhet 392 295 97 5 302 3 819 1 482 7 714 8 374
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 344 5 165 179 48 877 46 801 2 076 67 284 70 476 1 105
15 Studiestöd 2 130 2 013 117 15 256 15 813 -557 21 096 22 184 72
16 Utbildning o universitetsforskning 5 634 5 756 -121 40 179 40 247 -68 53 821 54 476 62
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 377 335 42 9 342 9 113 228 12 256 12 300
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 68 84 -16 705 792 -87 977 1 152
19 Regional tillväxt 259 249 10 2 161 1 891 270 3 330 3 399 25
20 Allmän miljö- och naturvård 142 240 -98 3 534 3 611 -76 4 979 5 025
21 Energi 266 168 97 1 611 1 701 -90 3 092 2 873
22 Kommunikationer 3 702 2 942 759 28 163 25 975 2 188 43 560 43 061
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 526 575 -48 5 623 5 211 412 17 254 17 733
24 Näringsliv 298 264 34 3 147 3 275 -128 5 973 6 012
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 094 7 335 -241 63 855 66 018 -2 162 85 138 85 075
26 Statsskuldsräntor m.m. -3 741 3 404 -7 145 14 722 23 972 -9 250 27 603 21 870
27 Avgiften till EU 2 586 2 275 312 24 458 20 252 4 206 30 875 31 291
90 Förändring av anslagsbehållningar -2 814
Summa utgiftsområden 58 218 63 951 -5 733 573 574 568 753 4 821 814 556 813 844 3 419
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 61 958 60 547 1 412 558 853 544 782 14 071 786 953 792 022 3 419
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -5 645 -8 813 3 168 -13 825 -19 922 6 097 16 197 121
  Kassamässig korrigering 2 172 1 361 811 9 108 11 003 -1 896 444 445
Totala utgifter 54 744 56 499 -1 754 568 857 559 835 9 022 831 198 814 409 3 419
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026