Månadsutfall för statens budget september 2012
Publicerad 30 Oktober 2012

Inkomster på statens budget

september 2012

 

Sammanfattning

Inkomsterna på statens budget i september uppgick till 57,5 miljarder kronor, vilket är 0,6 miljarder kronor lägre jämfört med samma period föregående år. Det beror i huvudsak på lägre inkomster av mervärdesskatt.

 

För januari till september 2012 uppgick inkomsterna på statens budget till 629,3 miljarder kronor, vilket är 80,6 miljarder kronor lägre än för motsvarande period 2011. Det beror främst på slutregleringen av kommunalskatter för 2010 under fysiska personers inkomstskatt, netto och på att inkomsterna av försåld egendom är lägre.

 

Inkomster av försåld egendom

Inkomster av försåld egendom blev 0 miljarder kronor i september 2012.

 

Inkomster av försåld egendom uppgick till 0,1 miljard kronor under januari-september 2012, vilket är 22,8 miljarder kronor lägre än för samma period föregående år. De lägre inkomsterna beror främst på försäljning av aktier i Nordea (19,0 miljarder kronor) och återköp av aktier i TeliaSonera (3,7 miljarder kronor).

 

Bidrag m.m. från EU

Bidragen från EU i september uppgick till 0,1 miljard kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor lägre än i september 2011 och beror på lägre inbetalda bidrag från den europeiska socialfonden.

 

Hittills i år har Sverige mottagit drygt 8,0 miljarder kronor i bidrag från EU. Jämfört med samma period 2011 är det en minskning med 1,6 miljarder kronor eller 16,3 procent. Det är främst bidragen från den europeiska socialfonden som minskar men även bidragen från EU:s jordbruksfonder och den europeiska regionala utvecklingsfonden har blivit lägre under 2012.  De minskade bidragen från EU:s jordbruksfonder beror dels på på kronans förstärkning mot euron, dels på att en sanktionsavgift för stödåren 2005-2007 minskat bidragsbetalningarna från EU avseende gårdsstöd under 2012.

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick till -8,9 miljarder kronor i september. Föregående år var utfallet i september -8,0 miljarder kronor.

 

Debiterad källskatt att betala för 2012 uppgick till 45,8 miljarder kronor. Det är 1,8 miljarder kronor (4,0 procent) högre än i september föregående år.

 

Uppbörden av inkomstskatt i september avser främst arbete utfört i augusti. Bruttolönen uppgick preliminärt till 120,1 miljarder kronor i augusti 2012, vilket är en ökning med 3,5 miljarder kronor (3,0 procent) jämfört med augusti 2011. I Budgetpropositionen för 2013 bedöms lönesumman öka med 3,7 procent för inkomståret 2012.   

 

För januari-september 2012 blev nettoutfallet för Fysiska personers inkomstskatt -102,9 miljarder kronor. Utfallet för motsvarande period 2011 var -60,9 miljarder kronor. Det är således en minskning av nettoinkomsterna med 42,0 miljarder kronor. Av detta belopp avser 24,7 miljarder kronor januari månad då slutreglering av utbetalningarna av kommunalskattemedel görs. I januari 2012 var utfallet för slutregleringen -8,8 miljarder kronor, vilket innebär ökade utbetalningar till kommuner och landsting. I januari 2011 var slutregleringen 16,5 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren blir således -25,3 miljarder kronor.

 

Nettot för Debiterad slutlig skatt minus preliminär skatt enligt grundbeslut har minskat med 11,1 miljarder kronor mellan åren.  

 

Debiterad källskatt att betala för 2012 uppgick till 420,3 miljarder kronor, vilket är en ökning med 17,3 miljarder kronor (4,3 procent). Utbetalningarna av förskott till kommuner och landsting uppgick till 415,2 miljarder kronor under januari-september 2012. Det är en ökning av utbetalningarna med 19,7 miljarder kronor (5,0 procent) jämfört med föregående år.

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev 12,3 miljarder kronor i september 2012, vilket är samma nivå som föregående år.

 

I september 2012 uppgick debiterad preliminär skatt att betala för 2012 till 13,6 miljarder kronor. Det är 0,4 miljarder kronor högre än föregående år. Omprövningsbeslut minskade inkomsterna med 0,6 miljarder kronor.

 

För januari-september 2012 blev utfallet 82,4 miljarder kronor, vilket är 3,7 miljarder kronor (4,3 procent) lägre än för motsvarande period föregående år. Debiterad preliminär skatt att betala för 2012 uppgick till 129,7 miljarder kronor för januari-september. Det är en ökning med 6,4 miljarder kronor (5,2 procent). Utfallet för preliminär skatt att återfå för 2012 uppgick till -5,3 miljarder kronor. Motsvarande utfall för 2011 var -2,3 miljarder kronor. Utfallet för preliminär skatt för äldre år och för anstånd blev något lägre än för januari-september 2011.

 

Socialavgifter och löneskatter

Nettoutfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgick till 25,0 miljarder kronor i september. Det är 0,9 miljarder kronor (3,7 procent) högre än föregående år.

 

Den totala uppbörden av arbetsgivaravgifter uppgick till 35,3 miljarder kronor i september 2012. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor (3,3 procent) jämfört med september 2011. Uppbörden av socialavgifter och löneskatter påverkas i hög grad av utvecklingen av lönesumman (se Fysiska personers inkomstskatt, netto).

 

För januari-september 2012 blev nettoutfallet för Socialavgifter och löneskatter 257,9 miljarder kronor, vilket är 8,9 miljarder kronor (3,6 procent) högre än för motsvarande period 2011. Den totala avgiftssatsen för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift är oförändrad mellan 2011 och 2012 (31,42 procent) av avgiftsunderlaget.

 

Skatt på varor och tjänster

Utfallet för skatt på varor och tjänster blev 27,6 miljarder kronor i september. Ackumulerat för året är utfallet 310,8 miljarder kronor, vilket är 5,4 miljarder kronor lägre än föregående år.

Mervärdesskatt, netto uppgick till 19,0 miljarder kronor i september, vilket är 2,2 miljarder lägre än föregående år. Ackumulerat för perioden januari till september uppgår mervärdesskatten till 219,3 miljarder kronor, vilket är 3,9 miljarder lägre än motsvarande period föregående år. 

Minskningen av mervärdesskatten beror dels på en svag utveckling av hushållens konsumtion, dels på att mervärdesskatten på restaurang- och cateringtjänster sänktes från 25 procent till 12 procent vid årsskiftet. 

Energiskatt uppgick till 5,1 miljarder kronor i september, vilket är 0,1 miljard lägre än föregående år. För perioden januari till september uppgick energiskatten till 49,5 miljarder kronor, vilket är 1,8 miljarder lägre än för motsvarande period föregående år.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Nettoutfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev 3,0 miljarder kronor i september 2012. Föregående år var utfallet -1,4 miljarder kronor. Skillnaden blir således 4,4 miljarder kronor.

 

I september 2012 uppgick debiteringarna på skattekonto till 114,6 miljarder kronor, vilket är 1,4 miljarder kronor (1,2 procent) högre än för september 2011. Inbetalningarna till skattekonto var 118,7 miljarder kronor. Det är 0,9 miljarder kronor (0,8 procent) högre än i september 2011.

 

Utfallet för Utbetalningar från skattekontot blev 15,6 miljarder kronor, vilket är 1,6 miljarder kronor (9,3 procent) lägre än för september 2011.

 

Förtida utbetalningar av husavdrag (ROT- och RUT- avdrag) redovisas löpande under Betalningsdifferenser. Skattereduktionen redovisas senare i samband med den slutliga skatten. I september uppgick utbetalningar av husavdrag till 1,2 miljarder kronor.

 

För januari-september 2012 är utfallet 37,2 miljarder kronor, vilket är minskning med 4,0 miljarder kronor (9,7 procent). Utfallet avser främst kompletteringsbetalningar av skatt från företag som avräknas i slutet av november.

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026