Månadsutfall för statens budget augusti 2012
Publicerad 28 September 2012

Statens budget visade i augusti ett överskott på 11,2 miljarder kronor. Inkomsterna blev 68,4 miljarder kronor, vilket är 1,1 miljarder kronor lägre än i augusti föregående år. Utgifterna är 57,2 miljarder kronor. Det är 3,5 miljarder kronor högre än i augusti föregående år.

 

Hittills i år visar budgeten ett överskott på 57,7 miljarder kronor, vilket är 90,8 miljarder kronor lägre än för motsvarande period föregående år. Fram till och med augusti är de totala inkomsterna på statens budget 571,8 miljarder kronor, vilket är 80,0 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år. Det beror främst på slutreglering av kommunalskatter för 2010 och på att inkomster av försåld egendom är lägre.

 

De totala utgifterna för perioden januari till och med augusti blev 514,1 miljarder kronor, vilket är 10,8 miljarder kronor högre än föregående år. De största ökningarna finns under utgiftsområdena Ekonomisk trygghet för familjer, Integration och jämställdhet, Arbetsmarknad och arbetsliv, Kommunikationer och Avgiften till EU.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall aug 2012 Utfall aug 2011 Förändring aug Utfall jan-aug 2012 Utfall jan-aug 2011 Förändring jan-aug Prognos 2012 SB 2012 ÄB 2012
Totala inkomster 68,4 69,5 -1,1 571,8 651,8 -80,0 813,0 833,1  
Totala utgifter 57,2 60,7 -3,5 514,1 503,3 10,8 831,2 814,4 3,4
Budgetsaldo 11,2 8,8 2,4 57,7 148,4 -90,8 -18,2 18,7
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Utgiftstaket för 2012 är fastställt till 1 084 miljarder kronor.

 

De takbegränsade utgifterna i augusti blev 76,2 miljarder kronor, vilket är 3,5 miljarder kronor högre än augusti föregående år. Hittills i år uppgår de de takbegränsade utgifternana till 653,9 miljarder kronor, vilket är 23,6 miljarder kronor högre än föregående år.

 

Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget omfattas av utgiftstaket.

 

 

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall aug 2012 Utfall aug 2011 Förändring aug Utfall jan-aug 2012 Utfall jan-aug 2011 Förändring jan-aug Prognos 2012 SB 2012 ÄB 2012
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 56,3 54,1 2,2 496,9 484,2 12,7 787,0 792,0 3,4
Ålderspensionssystemet 19,8 18,5 1,4 157,0 146,1 11,0 238,7 238,6
Takbegränsade utgifter 76,2 72,6 3,5 653,9 630,3 23,6 1 025,6 1 030,6 3,4
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2011 och 2012
LänkTotala inkomster per månad utfall 2011 och 2012


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026